Abonemento taisyklės

UAB „Švaros broliai“ abonentinės plovimo paslaugų sutarties privatiems asmenims taisyklės. 

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Taisyklės – tai šios, Abonemento pagrindu UAB „Švaros broliai“ (toliau – „Švaros broliai“ arba „Bendrovė“) teikiamų Paslaugų taisyklės, kurios nustato Sutarties sudarymo, galiojimo, pakeitimo, Paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką, Kliento teises ir pareigas Abonemento galiojimo metu, Kliento elgesio Plovyklose taisykles. Taisyklės yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties, sudarytos tarp Kliento ir Bendrovės, dalis. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas. Taisyklės yra pateikiamos interneto svetainėje svarosbroliai.lt. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kompetentingų valstybės institucijų nurodymams (pavedimams) ar įpareigojimams, kitiems pagrindams ar aplinkybėms, Bendrovės administracija turi teisę atnaujinti (pakeisti) Taisykles apie tai informuodama Klientus interneto svetainėje svarosbroliai.lt prieš 30 (trisdešimt) dienų.

1.2. Taisyklės yra taikomos „Švaros broliai“ tunelinių automobilių plovyklų (toliau – Plovyklos) privatiems klientams, įsigijusiems metinį arba mėnesinį „Švaros broliai“ teikiamų paslaugų abonementą (toliau – „Metinis abonementas“ ir „Mėnesinis abonementas“, o bendrai – „Abonementas“).

1.3. Paslaugos Sutarties ir šių Taisyklių prasme yra Abonemento pagrindu „Švaros broliai“ teikiamos automatizuotos automobilių kėbulo išorės plovimo, salono siurbimo bei kilimėlių valymo (plovimo) Plovyklose paslaugos pagal konkrečią Kliento, sudarant Sutartį, pasirinktą programą (Mini, MAXI arba VIP), kurių savybės papildomai detalizuotos Svetainėje ir Paslaugų teikimo vietose.

1.4. Metinis abonementas – tai Kliento įgyta teisė vienerių metų laikotarpį naudotis Paslaugomis.

1.5. Mėnesinis abonementas – tai Sutartyje nustatyta tvarka Kliento įgyjama teisė naudotis automatiškai pratęsiamu vieno mėnesio trukmės Abonementu.

1.6. Ataskaitinis mėnuo – tai laikotarpis, skaičiuojamas nuo Abonemento įsigijimo (aktyvavimo) dienos (įskaitytinai) iki sekančio mėnesio tos pačios dienos ir kitas, tolimesnis tokios pat trukmės laikotarpis, nepriklausantis nuo kalendorinio mėnesio.

1.7. Abonementas suteikiamas abonentinę plovimo paslaugų sutartį (toliau – Sutartis) sudariusiam privačiam Bendrovės klientui (toliau – „Klientas“), Sutarties sudarymo metu nurodžiusiam transporto priemonės, kuriai bus teikiamos Paslaugos (toliau – Transporto priemonė), valstybinį numerį, mokėjimo kortelės (kreditinės arba debetinės), nuo kurios mokėjimus administruojanti trečioji šalis nuskaitys fiksuotus mokėjimus už Abonementą (toliau – Mokėjimo kortelė), duomenis bei savo el. pašto adresą.

1.8. Pagal Sutartį Abonementas yra suteikiamas tik vienai Transporto priemonei, kurios valstybinį numerį Klientas nurodė Sutarties sudarymo metu, išskyrus tuo atveju, jeigu Sutartyje ir šioje Taisyklėse nustatyta tvarka Klientas jam sukurtoje Elektroninėje paskyroje pakoreguoja (pakeičia) transporto priemonės, kuriai teikiamos Paslaugos Abonemento pagrindu, valstybinį numerį.

1.9. Paslaugos nėra teikiamos transporto priemonėms – lengviesiems automobiliams, teikiančioms keleivių vežimo už atlygį paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, taksi ir UBER, ir (ar) Kliento komerciniam (tarnybiniam) transportui bei transporto priemonėms ant kurių paviršių yra pavaizduoti papildomi logotipai ar transporto priemonės yra apklijuotos reklaminiais lipdukais. Bendrovė, nustačiusi šios nuostatos pažeidimo atvejį, turi teisę nedelsiant ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukti Sutartį, negrąžinant Klientui sumokėtos įmokos (-ų) už Paslaugas.


2. Abonemento galiojimo sąlygos

2.1. Abonementai galioja visose Bendrovės valdomose tunelinėse Plovyklose, kurių sąrašas pateikiamas interneto svetainėje svarosbroliai.lt.

2.2. Paslaugos Sutarties pagrindu yra teikiamos Klientams, elektroniniu automatiniu valstybinių numerių skaitytuvu Plovykloje identifikuojant Kliento Transporto priemonę pagal priekinį valstybinį numerį.

2.3. Paslaugos Sutarties pagrindu nėra teikiamos Klientui, Paslaugoms teikti pristačiusiam Transporto priemonę, kurios valstybinis numeris negali būti nuskaitomas ar Transporto priemonė yra be valstybinio numerio.

2.4. Bendrovei nustačius valstybinio numerio sukeitimo atvejį (t.y. Sutarties sudarymo metu įregistruotą valstybinį numerį panaudojus ant kitos transporto priemonės nei yra įregistruota viešajame registre – VĮ „REGITRA“), Paslaugos tokiam Klientui nėra teikiamos, o Bendrovė visais atvejais apie numerio sukeitimą informuoja teisėsaugos institucijas.

2.5. Abonementas suteikia teisę Plovyklose naudotis ta plovimo programa, kuri Kliento buvo pasirinkta Abonento įsigijimo metu.

2.6. Mėnesinis abonementas galioja vieną Ataskaitinį mėnesį ir neribotą skaičių kartų yra automatiškai pratęsiamas analogiškam terminui, jeigu Klientas Abonemento galiojimo metu neatsisako automatinio Mėnesinio abonemento pratęsimo arba neinicijuoja Abonemento nutraukimo Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka.

2.7. Metinis abonementas galioja vienerius metus nuo Metinio abonemento įsigijimo (aktyvavimo). Apie Metinio abonemento pasibaigimą Klientas informuojamas el. paštu.

2.8. Klientas turi teisę, laikydamasis Sutarties 3.3. punkto nuostatų, per 14 (keturiolika) dienų nuo Abonemento aktyvavimo atsisakyti Sutarties, jeigu per šį laikotarpį Paslaugos (Plovimas) Klientui nebuvo suteiktos.

2.9. Kiekvienos Plovyklos darbo laikas yra nurodomas internetinėje svetainėje svarosbroliai.lt. Informacija apie Plovyklų darbo laiką taip pat skelbiama ties įvažiavimu į kiekvieną iš Plovyklų. Bendrovė turi teisę keisti bet kurios Plovyklos darbo laiką.

2.10. Plovyklos (ar viena iš Plovyklų) gali būti laikinai uždarytos ir/ar jose gali būti laikinai neteikiamos Paslaugos dėl atliekamų eilinių patikrinimų, įrangos gedimų, incidentų likvidavimo ir kitų priežasčių. Tuo atveju, jeigu ilgiau nei 1 (vieną) parą yra uždaromos (Paslaugos neteikiamos) visos tame pačiame mieste, kuriame Klientas įprastai naudojosi Paslaugomis, veikiančios Plovyklos, Kliento turimo Abonemento terminas yra neatlygintinai pratęsiamas tokiam pačiam dienų skaičiui, kiek truko šiame punkte apibrėžtas Plovyklų uždarymas (Paslaugų neteikimas), o Klientui pageidaujant – grąžinama Plovyklų uždarymo laikotarpiui proporcinga Abonemento kainos dalis.

2.11. Bendrovė įsipareigoja dėti visas nuo jos priklausančias pastangas, kad Paslaugų teikimas Plovyklose, kurios yra laikinai uždaromos dėl 2.10. punkte nurodytų priežasčių būtų kaip galima greičiau atnaujintas.

3. Paslaugų kaina, Abonemento kaina ir apmokėjimo už Paslaugas tvarka

3.1. Įprasta Bendrovės Plovyklose teikiamų paslaugų kaina – Paslaugų kaina, yra nurodyta Sutarties 1.5. punkte.

3.2. Abonemento kaina, kurią moka Klientas, įsipareigojęs Paslaugomis naudotis pilną Abonemento terminą (t.y. Mėnesinio abonemento įsigijimo atveju – pilną mėnesį, o Metinio abonemento atveju – pilnus metus), yra nurodyta Sutarties 1.6. punkte. Abonementų kainų fiksuoti dydžiai nurodomi Kainoraštyje Abonemento įsigijimo metu.

3.3. Bendra Sutarties kaina, įsigijus Metinį abonementą, atitinka Kainoraštyje nurodytą Metinio abonemento kainą, su sąlyga, kad Klientas naudojasi Abonementu pilną jo terminą.

3.4. Bendra Sutarties kaina, įsigijus Mėnesinį abonementą, priklauso nuo automatiškai pratęsiamo Mėnesinio abonemento galiojimo trukmės, su sąlyga, kad Klientas naudojasi Abonementu pilną jo terminą.

3.5. Bendrovė turi teisę Sutartyje nustatyta tvarka keisti tiek Paslaugų kainos, tiek siūlomų (platinamų) Abonementų (tiek Metinio abonemento, tiek Mėnesinio abonemento) kainų dydžius, laikantis šios tvarkos:

3.5.1. Paslaugų kainos sumažėjimas neturi jokios įtakos sudarytų ir galiojančių Mėnesinių ir Metinių abonementų kainos dydžiui ar Abonementų galiojimui;

3.5.2. sumažinta Mėnesinio abonemento kaina yra taikoma Kliento įsigytam Mėnesiniam abonementui, sumažintą kainą pradedant taikyti nuo naujo (būsimo) Ataskaitinio mėnesio pradžios;

3.5.3. Metinio abonemento kainos pasikeitimas (tiek kainos padidėjimas, tiek sumažėjimas) neturi įtakos sudaryto ir galiojančio Metinio abonemento kainos dydžiui;

3.5.4. padidėjus Paslaugų kainai ir/arba Mėnesinio abonemento kainai, apie tai privaloma informuoti Klientą el. paštu likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo. Jeigu Klientas per šiame straipsnyje nurodytą terminą neinicijuoja Mėnesinio abonemento nutraukimo ir (ar) toliau faktiškai naudojasi teikiamomis Paslaugomis, laikoma, kad Klientas su pakeitimais sutiko ir juos priėmė. Šiuo atveju padidinta Paslaugų kaina ir Mėnesinio abonemento kaina pradedama taikyti nuo naujo (būsimo) Ataskaitinio mėnesio pradžios.

3.6. Už Abonementą mokestis Bendrovei sumokamas avansu. Už pirmąjį Mėnesinio abonemento galiojimo mėnesį, o įsigyjant Metinį abonementą – už metus - mokestis nuo Mokėjimo kortelės nuskaitomas Abonemento įsigijimo metu.

3.7. Už vėlesnius Mėnesinio abonemento galiojimo mėnesius mokestis automatiškai nuskaitomas nuo Mokėjimo kortelės pirmąją naujo Ataskaitinio mėnesio dieną (toliau – Mokėjimo diena), tokiu būdu apmokant už naują Ataskaitinį mėnesį teiktinas Paslaugas.

3.8. Šalys susitaria, jog Abonemento užsakymas kartu reiškia Sutarties pasirašymą bei Kliento sutikimą mokesčiui už, atitinkamai, Metinį abonementą arba Mėnesinio abonemento pirmąjį Ataskaitinį mėnesį nuo Mokėjimo kortelės nuskaityti.

3.9. Jeigu nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių nėra galimybės nuskaityti mokesčio nuo Mokėjimo kortelės Mokėjimo dieną, Bendrovė, po 3 (trijų) bandymų nuskaityti reikalingą pinigų sumą, įgyja teisę nutraukti Abonementą, informuodama apie tai Klientą. Klientas prisiima visą riziką dėl galimo Abonemento nutraukimo, jeigu nesudaro reikiamų sąlygų mokesčiui už būsimą Ataskaitinį mėnesį nuo Mokėjimo kortelės nuskaityti.

 

4. Metinio abonemento sustabdymas

4.1. Metinio abonemento galiojimas gali būti laikinai sustabdomas ne ilgesniam nei 30 (trisdešimties) dienų laikotarpiui per Abonemento galiojimo metus, skaičiuojant nuo Abonemento aktyvavimo. Šia teise Klientas gali pasinaudoti 1 (vieną) kartą. Abonemento sustabdymo laikotarpiu Paslaugos Klientui nėra teikiamos.

4.2. Abonemento galiojimas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau ir yra automatiškai pratęsiamas terminui, kuriam Abonementas buvo sustabdytas.

 

5. Metinio abonemento pakeitimas

5.1. Metinio abonemento galiojimo metu Klientas turi teisę 3 (tris) kartus per vienerius metus ir ne dažniau kaip 1 (vieną) kartą per mėnesį pasirinkti, jog Paslaugos būtų teikiamos kitai Transporto priemonei, nei Paslauga yra įsigyta, pakeisdamas Elektroninėje paskyroje įregistruotą Transporto priemonės valstybinio numerio ženklą. Esant tokiam pakeitimui, Paslaugos nėra teikiamos Transporto priemonei, kurios valstybinis numeris buvo nurodytas iki Metinio abonemento pakeitimo iniciavimo.


6. Abonemento nutraukimas

6.1. Bendrovė turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą ir be išankstinio įspėjimo nutraukti Abonementą, negrąžinant Kliento už Abonementą sumokėtų įmokų, jeigu:

6.1.1. iš Mokėjimo kortelės nėra galimybės nuskaityti mokėjimo už būsimą Ataskaitinį mėnesį (Mėnesinio abonemento atveju); arba

6.1.2. Bendrovė nustato transporto priemonės valstybinio numerio sukeitimo atvejį arba nustato, jog Abonementas buvo įgytas ir/ar Paslaugomis pagal Abonementą yra naudojamasi transporto priemonėms: 1) teikiančioms keleivių vežimo už atlygį paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, taksi, UBER, Taxify ar kitoms analogiškas paslaugas teikiančioms transporto priemonėms; arba 2) Kliento komerciniam (tarnybiniam) transportui; arba 3) transporto priemonėms, ant kurių paviršių yra pavaizduoti papildomi logotipai ar transporto priemonės yra apklijuotos reklaminiais lipdukais; arba

6.1.3. Klientas vengia atlyginti Bendrovei ir/ar kitiems Bendrovės klientams, nesilaikant Sutarties ar šių Taisyklių, padarytą žalą;

6.1.4. Klientas nesilaiko bendrųjų ir/ar specialiųjų elgesio Plovyklose taisyklių, išdėstytų 7 (septintoje) ir 8 (aštuntoje) šių Taisyklių dalyje, jeigu tai nulemia žalos Bendrovei atsiradimą.

6.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesant Kliento kaltės ir įspėjusi apie tai Klientą prieš 30 dienų tik esant objektyviems ir esminiams pagrindams ir grąžindama Klientui už atitinkamą Abonementą įmokėtą Abonemento kainos dalį, proporcingą laikotarpiui, kurį Paslaugos nebus teikiamos.

6.3. Apie Abonemento nutraukimą Bendrovė Klientą informuoja el. paštu.

6.4. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Abonementą bet kuriuo jo galiojimo metu, sumokėdamas Bendrovei Paslaugų kainą (Sutarties 1.5. punktas) už Paslaugas, suteiktas iki Abonemento nutraukimo, o taip pat atlygindamas Bendrovei kitus tiesioginius nuostolius, jeigu tokie būtų patirti ir Bendrovės pagrįsti dėl išankstinio abonemento nutraukimo.

6.5. Klientas, atsižvelgdamas į Sutarties 1.5. – 1.6. p., 3.5. p., 5.2. p., Taisyklių 3.1. – 3.2. p., deklaruoja savo supratimą, jog tuo atveju, jeigu Abonementas yra nutraukiamas anksčiau atitinkamo Abonemento termino, Kliento už Paslaugas, faktiškai suteiktas iki Abonemento nutraukimo, mokėtina suma apskaičiuojama remiantis įprastinėmis paslaugų Plovyklose kainomis, t.y. Paslaugų kaina (Sutarties 1.5. p.).

6.6. Klientui inicijuojant Abonemento nutraukimą, Klientui grąžinama už, atitinkamai, Mėnesinį abonementą arba Metinį abonementą sumokėta Abonemento kainos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki atitinkamo Abonemento galiojimo pabaigos (toliau – Grąžintina įmoka), ją pervedant į Kliento Mokėjimo kortelę, su sąlyga, jog Taisyklių 6.4. punkte nurodyta Kliento Bendrovei mokėtina suma už Paslaugas nėra didesnė už Grąžintiną įmoką.

6.7. Taisyklių 6.4. – 6.5. p. pagrindu Kliento Bendrovei mokėtina suma už Paslaugas yra sumokama mokėjimus administruojančiai bendrovei atitinkamą sumą išskaitant iš Grąžintinos įmokos Abonemento nutraukimo dieną, o Grąžintinai įmokai esant nepakankamai Klientui faktiškai suteiktoms Paslaugoms (Plovimams) apmokėti, nepadengta Kliento mokėtinos Paslaugų kainos dalis yra papildomai nuskaitoma nuo Mokėjimo kortelės.

6.8. Klientas, be Paslaugų, teiktų iki išankstinio Abonemento nutraukimo, kainos sumokėjimo, Abonemento išankstinio vienašalio nutraukimo atveju taip pat privalo padengti Bendrovės nuostolius, jeigu tokie būtų patirti iki Abonemento išankstinio nutraukimo.

6.9. Klientas neprivalo atlyginti Bendrovei jos patirtų nuostolių, jeigu Sutartis yra nutraukiama dėl Bendrovės įsipareigojimų pagal Sutartį nevykdymo arba Bendrovė inicijuoja vienašalį Sutarties nutraukimą, nesant Kliento kaltės.

6.10. Nutraukus Abonementą, jo galiojimas pasibaigia nedelsiant po atitinkamo Kliento prašymo (pareiškimo) dėl Abonemento nutraukimo gavimo.


7. Bendrosios Klientų elgesio Plovyklose taisyklės ir atsakomybė už jų nesilaikymą

7.1. Plovyklose ir jų teritorijoje Klientas privalo:

7.1.1. atsakingai ir rūpestingai naudotis Plovyklų teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad naudodamasis Plovyklų paslaugomis nepadarytų žalos sau, Plovyklų, savo, kitų Plovyklų klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;

7.1.2. griežtai laikytis viešai matomų saugaus Transporto priemonės valdymo Plovyklose taisyklių, kurios yra nurodomos aiškiai matomuose informaciniuose stenduose (šviesdėžėse), esančiose ties įvažiavimu į Plovyklas, pačiose Plovyklose bei ties išvažiavimu iš Plovyklų, o esant bet kokiems neaiškumams dėl minėtų taisyklių, nesinaudoti Plovyklų paslaugomis ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus Plovyklų darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;

7.1.3. jeigu dėl netinkamo saugaus Transporto priemonės valdymo Plovyklose taisyklių laikymosi yra padaroma žala kitų asmenų turtui (pvz. uždelsus išvažiuoti iš Plovyklos ir konvejerio traukiamam kito Plovyklos kliento automobiliui atsitrenkus į Kliento automobilį), įforminti atitinkamą įvykį teisės aktuose nustatyta tvarka bei atlyginti Plovyklos klientų patirtą žalą;

7.1.4. naudotis Plovyklų įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ir inventorių informuoti Plovyklos atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;

7.1.5. netrukdyti kitiems Plovyklų klientams naudotis Plovyklų Paslaugomis. Klientai, pastebėję kitų Plovyklos klientų netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis Paslaugomis kitiems arba gali grėsti kitų Klientų turto saugumui, turi pranešti apie tai Plovyklos atsakingam darbuotojui;

7.1.6. atlyginti Bendrovei materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus, Bendrovės padengtą kitų Plovyklos klientų patirtą žalą ar pan.), patirtą dėl Kliento kaltės ir/ar dėl Kliento netinkamo šių Taisyklių laikymosi; Klientas privalo atlyginti Plovyklai padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamus nuostolius pagrindžiančių dokumentų pateikimo už žalos padarymą atsakingam Klientui dienos, išskyrus atvejus, jeigu Plovyklos administracijos sutikimu su Klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas;

7.1.7. laikytis kitų šių Taisyklių nuostatų.

7.2. Bendrovė neatsako už Transporto priemonių sugadinimą ar pažeidimą Paslaugų teikimo metu, jeigu Transporto priemonės yra sugadinama ar pažeidžiama dėl šiose Taisyklėse nurodytų reikalavimų nesilaikymo, t.y. jei: (i) Paslaugoms teikti pateikiama Transporto priemonė neatitinka Plovyklose viešai nurodytų reikalavimų bei įspėjimų; ir (ar) (ii) Transporto
priemonės kėbulas ar sandarinimo detalės yra mechaniškai pažeistos ir (ar) netvarkingos, arba su nepatvariu ar pilnai neišdžiūvusiu kėbulo dažų ar lako sluoksniu, arba Transporto priemonė buvo dažoma neprofesionalių paslaugos teikėjų, naudojant nesertifikuotą dažymo įrangą ar medžiagas ir pan.

7.3. Manydamas, jog Plovyklos įranga ar inventorius padarė žalos Kliento turtui, apie tai Klientas privalo nedelsiant informuoti Plovyklos personalą bei užpildyti Plovykloje esančią pretenzijos formą.

7.4. Esant Kliento nusiskundimui dėl suteiktų Paslaugų kokybės ir Bendrovei sprendžiant atitinkamą Kliento pretenziją, Klientas privalo suteikti visą Plovyklos darbuotojų prašomą informaciją, susijusią su neoriginalių Transporto priemonės apdailos detalių pritvirtinimu, buvusiais Transporto priemonės kėbulo pažeidimais ir/ar remontu, negamykliniu Transporto priemonėms perdažymu.

7.5. Plovyklos neteikia daiktų saugojimo paslaugų, tik sudaro Klientams galimybę laikinai padėti jiems priklausančius daiktus ar transporto priemonių komplektuojamąsias dalis (pvz. kilimėlius) nustatytose vietose ir tik naudojimosi Plovyklų teikiamomis paslaugomis metu. Klientams palikus jiems priklausantį turtą Plovyklose po Plovimo paslaugų suteikimo, Bendrovė turi teisę, informavusi apie tai Klientą Bendrovei žinomu el. paštu (jeigu Bendrovė turi galimybę identifikuoti Klientą pagal surastą turtą ar Plovykloje sumontuotų kamerų vaizdo įrašus) ir praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms po tokio informavimo, disponuoti tokiu turtu kaip savo (išmesti, utilizuoti, kt.).

7.6. Klientams rekomenduojama imtis papildomų protingų turto apsaugojimo priemonių Transporto priemonės salono siurbimo metu (vengti palikti praviras visas Transporto priemonės dureles), o taip pat nepalikti atrakintos Transporto priemonės su jame esančiu vertingu turtu tuo metu, kai Klientas atskirame Plovyklos pastate naudojasi kilimėlių valymo paslauga.

7.7. Klientas privalo Paslaugoms teikti pristatyti tik tą Transporto priemonę, kurios valstybinis numeris yra užregistruotas Abonemento įsigijimo metu, o taip pat sudaryti visas reikiamas sąlygas Transporto priemonės valstybinio numerio nuskaitymui.

7.8. Klientams nesilaikant ar pažeidus šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai Klientas savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę kitų Plovyklos klientų interesams, Bendrovė turi teisę nutraukti Abonemento galiojimą. Šiuo atveju Klientas privalo atlyginti Bendrovės patirtus tiesioginius nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo, o Kliento sumokėtos lėšos už Abonemento galiojimą iki Abonemento nutraukimo momento nėra grąžinamos.

7.9. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Plovykloje teikiamomis Transporto priemonės salono siurbimo ir kilimėlių valymo paslaugomis Klientas naudosis savarankiškai, prieš tai susipažinęs su šalia atitinkamos įrangos nurodytomis naudojimosi įranga taisyklėmis.

 

8. Specialiosios elgesio Plovyklose taisyklės

8.1. Prieš įvažiuodamas į Plovyklą, Klientas privalo įsitikinti, kad:

8.1.1. uždaryti visi Transporto priemonės langai, stoglangiai, variklio ir bagažo skyriai;

8.1.2. valytuvai palikti pradinėje padėtyje (išjungtas automatinis veikimas);

8.1.3. nuo Transporto priemonės nuimtos visos negamyklinės detalės;

8.1.4. nuleistos arba nuimtos antenos;

8.1.5. gerai pritvirtinti valstybiniai numeriai;

8.1.6. visureigiams ir vienatūriams rekomenduojama užlenkti veidrodėlius.

8.2. Įvažiavus į Plovyklą:

8.2.1. sekite Plovyklos operatoriaus nurodymus;

8.2.2. automobilio priekiniu ratu lėtai užvažiuokite ant konvejerio;

8.2.3. įjunkite laisvą pavarą (automatinėse pavarų dėžėse žymima „N“). Jei įjungta, išjunkite „Auto hold“ ir automatinio rankinio stabdžio funkcijas;

8.2.4. viso plovimo metu automobilio variklis privalo būti užvestas;

8.2.5. užsidegęs žalios spalvos šviesoforo signalas žymi pasibaigusį plovimą. Lėtai, tačiau nedelsiant išvažiuokite iš plovyklos.

8.3. Plovimo metu griežtai draudžiama:

8.3.1. važiuoti konvejeriu;

8.3.2. spausti akceleratoriaus ir (ar) stabdžių pedalus;

8.3.3. sukioti vairą;

8.3.4. įjungti valytuvus;

8.3.5. atidarinėti duris, langus stoglangį, bagažinę ar variklio skyrių;

8.3.6. lipti iš automobilio;

8.3.7. neišvažiuoti (blokuoti išvažiavimą) iš Plovyklos, pasibaigus plovimo programai (užsidegus žalios spalvos šviesoforo signalui).

8.4. Kiti specialūs nurodymai ir įpareigojimai:

8.4.1. prieš plaudami automobilį įvertinkite Transporto priemonės gamintojo/pardavėjo plovimo rekomendacijas;

8.4.2. Plovyklos įranga skirta automobiliams, kurių aukštis neviršija 2 m 20 cm;

8.4.3. Plovyklos paslaugos skirtos tik techniškai tvarkingiems automobiliams be kėbulo pažeidimų;

8.4.4. Plovykla ir teritorija yra stebima vaizdo kameromis;

8.4.5. Plovyklos administratorius neatsako už žalą, vairuotojo patirtą dėl to, jog Paslaugos buvo teikiamos Transporto priemonei su negamyklinėmis apdailos detalėmis, papildomais aksesuarais, kurie nenumatyti bazinėje įrangoje ar esant nekokybiškam remontui, perdažytu kėbulu ir jo dalimis;

8.4.6. plovimo programa gali nenuplauti pridžiūvusių vabzdžių liekanų ar kelio apnašų (bitumo, dervos, asfalto, kt.). Rekomenduojame bent kartą per mėnesį atlikti rankinį automobilio plovimą;

8.4.7. užkirtus kelią konvejerio pabaigoje, Klientas atsako už patirtus nuostolius susidūrus automobiliams.


9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Klientas, patvirtindamas savo susipažinimą su šiomis Taisyklėmis, sutinka jų laikytis bei prisiimą atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.

9.2. Klientas sutinka, kad Bendrovė be atskiro išankstinio Kliento sutikimo ir įspėjimo perleistų savo teises bei pareigas, kylančias iš santykių su Klientu, tretiesiems asmenims, su sąlyga, kad Kliento įsipareigojimai pagal Sutartį dėl Bendrovės teisių ir pareigų perleidimo nepadidėja ir nėra panaikinamos Kliento turimos garantijos pagal Sutartį. Apie įvykusį teisių ir pareigų perleidimą Bendrovė privalo informuoti Klientą.

9.3. Klientas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad Paslaugų teikimas Plovyklose yra filmuojamas ir vaizdo įrašas, su jame identifikuotu Klientu, jo Transporto priemone, jos marke, valstybiniu numeriu Bendrovės yra saugomas Bendrovės duomenų bazėje [30] mėnesių/dienų.

9.4. Informacija, susijusi su Sutarties (įskaitant ir šias Taisykles) ar Abonemento sąlygų pakeitimu yra teikiama šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Jeigu tam tikros Bendrovės siunčiamos informacijos teikimo tvarka Taisyklėse nėra numatyta, tokia informacija Klientui yra teikiama el. paštu. Bendrovei adresuojama informacija yra siunčiama interneto svetainėje svarosbroliai.lt nurodytais Bendrovės kontaktais.

9.5. Abonemento galiojimui ir jo sąlygų aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.6. Bet kokie iš Abonemento galiojimo ar iš jo kildinamų teisių įgyvendinimo kylantys ginčai, nesutarimai ar prieštaravimai sprendžiami derybų būdu. Šalims per 30 kalendorinių dienų nesusitarus, bet kuri iš Šalių turi teisę kreiptis į Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kad išspręstų Šalių ginčą, o bet kuriai iš Šalių nesutikus su Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjekto sprendimu, ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus