Abonemento sutartis

ABONENTINĖ PLOVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS
Specialiosios sąlygos


1. Šios Specialiosios sąlygos kartu su Taisyklėmis sudaro visaapimantį susitarimą tarp Kliento ir Bendrovės dėl Paslaugų teikimo. Šiose Specialiosiose sąlygose didžiąja raide vartojamos sąvokos turi reikšmes, nustatytas Abonentinės plovimo paslaugų sutarties bendrosiose sąlygose (Taisyklėse), skelbiamose adresu www.svarosbroliai.lt.
2. Bendrovė Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis įsipareigoja teikti Abonementą įsigijusiam Klientui Paslaugas Bendrovės valdomose Plovyklose, taip pat užtikrinti, kad Paslaugos būtų teikiamos Bendrovės partnerių, žyminčių Paslaugas Bendrovės prekių ženklais, Plovyklose (Partneriai), o Klientas, patvirtindamas šią Sutartį, įsigyja Abonementą ir sutinka su Paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka ir kitomis šioje Sutartyje įtvirtintomis Paslaugų teikimo bei Abonemento galiojimo ir pratęsimo sąlygomis.
3. Paslaugų teikimo sąlygos ir tvarka, apmokėjimo už Paslaugas tvarka, Abonemento galiojimo, pratęsimo, sustabdymo, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos, Klientų elgesio Plovyklose taisyklės bei kitos su Paslaugų teikimu susijusios sąlygos detalizuojamos Taisyklėse.
4. Klientas aiškiai patvirtina, kad jis turėjo realią galimybę susipažinti su šių Specialiųjų sąlygų ir Taisyklių sąlygomis, jas perskaitė ir suprato prieš sudarydamas (patvirtindamas) Sutartį. Susipažinimo su Sutartimi patvirtinimas aktyvia el. žyma (varnele) ir Abonemento aktyvavimas yra laikomas pakankamu pagrindu pripažinti, jog Klientas turėjo realią galimybę susipažinti su Sutarties ir Taisyklių sąlygomis ir šią galimybę realizavo, o su Sutarties bei Taisyklių nuostatomis sutiko be jokių pakeitimų ir išlygų.
5. Klientas patvirtina, kad jam aiškiai ir suprantamai buvo pateikta informacija, kad aktyvi el. žyma (varnelė), nurodanti jog Klientas sutinka su automatiniu Abonemento pratęsimu, reiškia, kad Abonemento galiojimas bus automatiškai pratęsiamas ir Abonemento kaina nuo Kliento Mokėjimo kortelės bus nuskaitoma Taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka. Klientui išaiškinta, kad Klientas turi teisę bet kada atsisakyti automatinio Abonemento pratęsimo. Tokiu atveju Abonementas galioja iki einamojo Ataskaitinio mėnesio pabaigos ir nėra automatiškai pratęsiamas.
6. Klientas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas jokių išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų nuo šios Sutarties sudarymo atsisakyti Sutarties, jeigu Klientui nebuvo suteiktos Paslaugos (bent vienas plovimas). Klientas, patvirtindamas šios Sutarties sąlygas, aiškiai sutinka ir pripažįsta, kad Bendrovei suteikus, o Klientui bent vieną kartą Abonemento pagrindu pasinaudojus Paslaugomis, laikoma, kad Paslaugos Klientui yra visiškai suteiktos ir todėl Klientas netenka teisės atsisakyti Sutarties, tačiau Kliento teisė šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka nutraukti Sutartį nėra ribojama. Norėdamas atsisakyti Sutarties per šiame punkte nurodytą terminą (ir jeigu yra tenkinamos Sutarties atsisakymo sąlygos), Klientas turi teisę elektroniniu paštu info@svarosbroliai.lt pateikti aiškų laisvos formos pareiškimą, kuriame išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties.

Klientas, patvirtindamas šią Sutartį, teikia šiuos patvirtinimus / sutikimus:
a. patvirtinu, kad mano (Kliento) pateikti duomenys, reikalingi šiai Sutarčiai sudaryti ir vykdyti, yra tikri ir teisingi;
b. patvirtinu, kad esu atidžiai susipažinęs su Taisyklėmis ir taikomomis Abonementų kainomis, jų sąlygos man yra aiškios ir suprantamos;
c. patvirtinu, kad susipažinau su netinkamo ar pavėluoto įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo pasekmėmis, įskaitant, bet neapsiribojant netesybomis, Sutarties nutraukimo pagrindais, nuostolių atlyginimo pagrindais ir tvarka;
d. sutinku, kad Sutartyje nustatyta tvarka ir periodiškumu nuo Mokėjimo kortelės būtų nuskaitomi mokėjimai už Abonemento pagrindu teikiamas Paslaugas;
e. patvirtinu, kad Transporto priemonė nėra naudojama keleivių ar krovinių vežimo paslaugoms teikti, pavėžėjimo ar taksi paslaugoms teikti ir nėra naudojama automobilių nuomos ar automobilių dalijimosi paslaugų teikimo tikslais; Transporto priemonė nepriklauso tokią veiklą vykdantiems subjektams, įskaitant, bet neapsiribojant, taksi ar pavėžėjimo paslaugas ar automobilių dalinimosi paslaugas teikiančioms įmonėms;
f. patvirtinu, kad man yra žinomos ir suprantamos galimos naudojimosi elektroniniais kanalais rizikos;
g. patvirtindamas šią Sutartį, kartu pažymiu, jog suprantu, kad vykdydama šią Sutartį Bendrovė ir jos Partneriai tvarkys mano asmens duomenis. Patvirtinu, jog susipažinau su Bendrovės pateiktu pranešimu dėl asmens duomenų tvarkymo.