Sutarties sąlygos

Taisyklių patvirtinimo data [2020.03.02]
Versija1.1

UAB „Švaros broliai“ abonentinės plovimo paslaugų sutarties bendrosios sąlygos

SĄVOKOS


1.1. Abonementas – Kliento įgyta teisė Sutartyje apibrėžtą terminą ir nustatytomis sąlygomis naudotis Paslaugomis. Abonemento trukmė – 1 (vienas) mėnuo.
1.2. Abonemento kaina – suma, Kliento mokama už naudojimąsi Paslaugomis per Ataskaitinį mėnesį.
1.3. Ataskaitinis mėnuo – tai laikotarpis, skaičiuojamas nuo Abonemento įsigijimo (aktyvavimo) dienos (įskaitytinai) iki kito mėnesio tos pačios dienos 23:59 val. ir kitas, tolimesnis tokios pat trukmės laikotarpis.
1.4. Bendrovė – UAB „Švaros broliai“, juridinio asmens kodas 122538045, PVM mokėtojo kodas LT225380417, adresas Panerių g. 34, Vilnius, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 77B, Vilnius, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre.
1.5. Elektroninė paskyra — tai Kliento įsigyjamo Abonemento registravimo elektroninė platforma, kurioje Klientas Abonemento galiojimo metu turi teisę atlikti su Abonemento pakeitimu (koregavimu) ar peržiūra susijusius veiksmus.
1.6. Klientas – Transporto priemonės savininkas arba naudotojas, kuris sudaro Sutartį su Bendrove ir įsipareigoja apmokėti už Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka.
1.7. Mokėjimo kortelė – kreditinė arba debetinė mokėjimo kortelė, nuo kurios mokėjimus administruojanti trečioji šalis nuskaitys Abonemento kainą.
1.8. Partneriai – Bendrovės partneriai, teikiantys Paslaugas, žymimas bendrovės prekių ženklais.
1.9. Paslaugos — tai Bedrovės ir jos Partnerių teikiamos Transporto priemonės kėbulo išorės automatizuoto plovimo Plovyklose ir su tuo susijusios paslaugos, pagal konkrečią Kliento Sutarties sudarymo metu pasirinktą programą (MINI, MAXI arba VIP), kurių savybės papildomai detalizuotos Svetainėje ir Paslaugų teikimo vietose.
1.10. Paslaugų kaina – tai Svetainėje skelbiamos įprastos plovimo programų kainos, už kurias yra teikiamos Paslaugos Plovyklose.
1.11. Plovyklos – Svetainėje nurodytos Bendrovės ir jos Partnerių valdomos tunelinės automatinės automobilių kėbulo plovyklos.
1.12. Sutartis – Kliento ir Bendrovės sudaryta abonentinė plovimo paslaugų sutartis, kurią sudaro bendrosios abonentinės paslaugų sutarties sąlygos (šios Taisyklės) ir specialiosios abonentinės paslaugų sutarties sąlygos.
1.13. Svetainė — Bendrovės interneto svetainė, kurios adresas www.svarosbroliai.lt.
1.14. Taisyklės – tai šios abonentinės plovimo paslaugų sutarties bendrosios sąlygos, nustatančios Sutarties sudarymo, galiojimo, pakeitimo, Paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką, Kliento teises ir pareigas Abonemento galiojimo metu bei Kliento elgesio Plovyklose taisykles.
1.15. Transporto priemonė -– automobilis, neviršijantis 2 m 20 cm aukščio, kurio valstybinį numerį Klientas nurodo Elektroninėje paskyroje, siekdamas naudotis Paslaugomis Sutarties pagrindu.
1.16. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas -– Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus g. 25, Vilnius, interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt.


2. BENDROSIOS NUOSTATOS


2.1. Bendrovė Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis įsipareigoja teikti Abonementą įsigijusiam Klientui Paslaugas Bendrovės valdomose Plovyklose, taip pat užtikrinti, kad Paslaugos būtų teikiamos Partnerių Plovyklose, o Klientas įsigyja Abonementą ir sutinka su Sutarties sąlygomis.
2.2. Šios Taisyklės yra taikomos visiems Abonementą įsigijusiems Klientams.
2.3. Už šių Taisyklių laikymąsi yra atsakingas Klientas neatsižvelgiant į tai, ar Klientas pats pristato Transporto priemonę į Paslaugų teikimo vietą, ar Transporto priemonė yra patikėta kitam asmeniui. Klientas turi pareigą supažindinti savo darbuotojus ar kitus asmenis, kuriems patiki valdyti Transporto priemonę ir teisę naudotis Paslaugomis, su Sutarties bei šių Taisyklių nuostatomis ir prisiima visą atsakomybę už tokių asmenų elgesį ir jo pasekmes.
2.4. Paslaugos nėra teikiamos Transporto priemonėms, naudojamoms teikti pavėžėjimo, keleivių ir/ar krovinių vežimo už atlygį paslaugas ir/ar priklausančioms tokią veiklą vykdantiems subjektams, įskaitant, bet neapsiribojant, taksi, UBER, Bolt ir pan., taip pat automobilių nuomos paslaugas teikiančioms įmonėms (įskaitant automobilių dalinimosi paslaugas teikiančias įmones). Bendrovė, nustačiusi šios nuostatos pažeidimo atvejį, turi teisę nedelsdama ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukti Sutartį, negrąžinant Klientui už Paslaugas sumokėtų sumų.


3. SUTARTIES SUDARYMO IR ABONEMENTO ĮSIGIJIMO TVARKA


3.1. Sutartis sudaroma Klientui Elektroninėje paskyroje įsigijus Abonementą ir patvirtinus Sutarties sudarymą. Kliento atliekamas susipažinimo su Sutartimi patvirtinimas aktyvia el. žyma (varnele) ir Bendrovės Atliekamas Abonemento aktyvavimas yra laikomas Sutarties sudarymo momentu.
3.2. Klientas, sudarydamas Sutartį, pasirenka Paslaugų programą. Priklausomai nuo Kliento pasirinktos programos, Klientui gali būti sudarytos sąlygos naudotis papildoma Plovyklų infrastruktūra (siurbliai salonui valyti, kilimėlių valymo mašina), kuria Klientas naudojasi savarankiškai (savitarna).
3.3. Klientas Sutarties sudarymo metu Elektroninėje paskyroje nurodo Transporto priemonės valstybinį numerį, jo markę ir modelį, Mokėjimo kortelės, duomenis, miestą, kuriame dažniausiai naudojamasi Paslaugomis bei savo el. pašto adresą.
3.4. Klientas turi teisę įsigyti Abonementus kelioms Transporto priemonėms, jas pridėdamas (nurodydamas) Elektroninėje paskyroje tiek Sutarties sudarymo metu, tiek bet kada vėliau. Naujai pridėtoms Transporto priemonėms Abonementai pradeda galioti ir laikoma, kad Sutartis jų atžvilgiu sudaryta nuo atitinkamo Abonemento kainos sumokėjimo ir Abonemento aktyvavimo dienos. Klientas turi teisę nebetęsti Abonemento , nutraukti Sutartį tiek vienos, ar kelių Transporto priemonių atžvilgiu atskirai, tiek visų Elektroninėje paskyroje pridėtų Transporto priemonių atžvilgiu. Pašalinus visas Transporto priemones laikoma, kad Klientas nutraukė Sutartį ir yra taikomi Sutartyje nustatyti Sutarties nutraukimo terminai bei teisinės pasekmės.
3.5. Klientas neturi teisės Abonemento galiojimo metu Elektroninėje paskyroje keisti Transporto priemonės valstybinio numerio, t. y. Abonementas jo galiojimo metu galioja tik konkrečiai Kliento nurodytai Transporto priemonei. Siekdamas pakeisti Transporto priemonę, kuriai teikiamos Paslaugos, Klientas jos atžvilgiu privalo įsigyti atskirą Abonementą, o senąjį nutraukti (nepratęsti) šioje Sutartyje nurodyta tvarka, nebent Šalys susitartų kitaip.


4. ABONEMENTO GALIOJIMO SĄLYGOS


4.1. Klientams, įsigijusiems Abonementą, Abonemento galiojimas yra aktyvuojamas nedelsiant (.t. y. per 15 minučių nuo Abonemento įsigijimo momento) ir Klientas apie Abonemento aktyvavimą informuojamas Elektroninėje paskyroje nurodytu el. pašto adresu.
4.2. Abonementas yra aktyvuojamas ir pradeda galioti automatiškai, net ir tuo atveju, jeigu Klientas faktiškai nepradeda naudotis Paslaugomis.
4.3. Abonementas galioja visose Plovyklose. Abonementas jo galiojimo metu suteikia teisę naudotis Paslaugomis neribotą skaičių kartų, atsižvelgiant į protingumo kriterijų.
4.4. Abonementas suteikia teisę Plovyklose naudotis ta plovimo programa, kuri Kliento buvo pasirinkta Abonemento įsigijimo metu. Tokiu atveju, jei Klientas siekia pakeisti plovimo programą, esama sutartis dėl pasirinktos plovimo programos Abonemento nutraukiama ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka sudaroma nauja sutartis kitai pasirinktai plovimo programai.
4.5. Abonementas galioja vieną Ataskaitinį mėnesį ir neribotą skaičių kartų yra automatiškai pratęsiamas analogiškam terminui, jeigu Klientas iki tokio automatinio pratęsimo neatsisako automatinio Abonemento pratęsimo arba neinicijuoja Abonemento nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.
4.6. Kiekvienos Plovyklos darbo laikas yra nurodomas Svetainėje. Informacija apie Plovyklų darbo laiką taip pat skelbiama ties įvažiavimu į kiekvieną iš Plovyklų. Bendrovė ir jos Partneriai turi teisę keisti bet kurios Plovyklos darbo laiką.
4.7. Plovyklos (ar bet kuri iš jų) gali būti laikinai uždarytos ir/ar jose gali būti laikinai neteikiamos Paslaugos dėl atliekamų eilinių patikrinimų, įrangos gedimų, incidentų likvidavimo ir kitų priežasčių. Tuo atveju, jeigu ilgiau nei 1 (vieną) parą yra uždaromos (Paslaugos neteikiamos) visos tame pačiame mieste, kuriame Klientas įprastai naudojosi Paslaugomis, veikiančios Plovyklos, Kliento turimo Abonemento terminas yra neatlygintinai pratęsiamas tokiam pačiam dienų skaičiui, kiek truko šiame punkte apibrėžtas Plovyklų uždarymas (Paslaugų neteikimas), o Klientui pageidaujant – grąžinama Plovyklų uždarymo laikotarpiui proporcinga Abonemento kainos dalis. Šiame punkte nurodyta kompensacija taikoma tik tais atvejais, jei Klientas nedelsdamas (ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną) informuoja Bendrovę apie tai, kad negalėjo pasinaudoti Plovykla dėl to, kad joje laikinai neteikiamos Paslaugos.
4.8. Bendrovė įsipareigoja dėti visas nuo jos priklausančias pastangas ir užtikrinti, kad to imtųsi ir jos Partneriai, kad Paslaugų teikimas Plovyklose, kurios yra laikinai uždaromos dėl 4.7 punkte nurodytų priežasčių būtų kaip galima greičiau atnaujintas.
4.9. Klientui atsisakius automatinio Abonemento pratęsimo, Abonementas galioja iki einamojo Ataskaitinio mėnesio pabaigos, nepriklausomai nuo Sutarties pratęsimo atsisakymo momento.


5. ABONEMENTO KAINA IR APMOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS TVARKA


5.1. Abonemento kaina nurodoma Svetainėje. Abonementams taikomos jų įsigijimo (ar pratęsimo) metu galiojančios kainos, atsižvelgiant į žemiau šiame Taisyklių skyriuje nustatytus informavimo apie Abonemento kainos pasikeitimą terminus.
5.2. Bendra Sutarties kaina priklauso nuo įsigytų Abonementų kiekio.
5.3. Bendrovė turi teisę keisti Paslaugų kainą ir/arba Abonementų kainą, laikantis šios tvarkos:
5.3.1. Paslaugų kainos pasikeitimas neturi jokios įtakos Paslaugų kainos pasikeitimo metu galiojančių Abonementų kainos dydžiui ar Abonementų galiojimo terminui;
5.3.2. sumažėjus Abonemento kainai, nauja kaina taikoma nuo Ataskaitinio mėnesio, einančio po Abonemento kainos pasikeitimo, pradžios;
5.3.3. Bendrovė privalo informuoti Klientą apie Abonemento kainos padidinimą Elektroninėje paskyroje nurodytu el. pašto adresu likus ne mažiau kaip 30 (trisdešimčiai) kalendorinių dienų iki pakeitimų įsigaliojimo. Jeigu Klientas per šiame punkte nurodytą terminą neinicijuoja Abonemento nutraukimo ir/ar toliau faktiškai naudojasi teikiamomis Paslaugomis, laikoma, kad Klientas su pakeitimais sutiko ir juos priėmė. Šiuo atveju padidinta Abonemento kaina pradedama taikyti nuo Ataskaitinio mėnesio, einančio po Abonemento kainos pasikeitimų įsigaliojimo, pradžios.
5.4. Abonemento kaina mokama Bendrovei avansu. Už pirmąjį Abonemento galiojimo mėnesį Abonemento kaina nuo Mokėjimo kortelės nuskaitoma Sutarties patvirtinimo (Abonemento įsigijimo) metu. Klientui nesumokėjus Abonemento kainos, Sutartis laikoma nesudaryta.
5.5. Už kiekvieną vėlesnį Abonemento galiojimo mėnesį Abonemento kaina automatiškai nuskaitoma nuo Mokėjimo kortelės pirmąją naujo Ataskaitinio mėnesio dieną.
5.6. Klientas patvirtina, kad užsakydamas Abonementą jis sutinka su Sutarties sąlygomis ir Abonemento užsakymas kartu reiškia Sutarties pasirašymą bei Kliento sutikimą nuskaityti Abonemento kainos sumą už pirmąjį Ataskaitinį mėnesį nuo Mokėjimo kortelės.
5.7. Jeigu nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių nepavyksta nuskaityti pilnos Abonemento kainos nuo Mokėjimo kortelės 5.5 punkte nustatytais terminais, Bendrovė, po 3 (trijų) nesėkmingų bandymų nuskaityti reikalingą pinigų sumą, nutraukia Abonementą, informuodama apie tai Klientą. Klientas prisiima visą riziką dėl galimo Abonemento nutraukimo, jeigu nesudaro reikiamų sąlygų nuskaityti Abonemento kainą už būsimą Ataskaitinį mėnesį nuo Mokėjimo kortelės. Tuo atveju, jei vienas Klientas turi įsigijęs du ir daugiau Abonementų, esant šiame punkte aptartoms sąlygoms Bendrovė savo pasirinkimu turi teisę nutraukti Sutartį Kliento Abonementų, kurių kainos nuskaitymui nepakako lėšų, atžvilgiu arba visų atitinkamo Kliento Abonementų atžvilgiu. Siekiant išvengti abejonių, Šalys susitaria, kad Bendrovė atskirų to paties Kliento Abonementų kainos nuskaitymą inicijuoja vieną po kito pagal atitinkamų Abonementų užsakymų patvirtinimo jų įsigijimo metu eiliškumą, t. y. Bendrovė neinicijuoja visų atitinkamo Kliento Abonementų (kurių pratęsimo Klientas nėra atsisakęs) kainos nuskaitymo nuo Mokėjimo kortelės tuo pačiu metu). Tuo atveju, jei Mokėjimo kortelėje nepakanka lėšų visų atitinkamo Kliento pasibaigusių Abonementų kainos nuskaitymui, yra laikoma, kad pratęsiami Abonementai tų Transporto priemonių atžvilgiu pagal registracijos eiliškumą. Tokiu atveju Klientas neturi teisės keisti pratęstų Abonementų Transporto priemonių valstybinių numerių.
5.8. Tuo atveju, kai to paties Kliento turimiems Abonementams taikomi skirtingi Ataskaitiniai mėnesiai, Abonementų kainos nurašymas nuo Mokėjimo kortelės atliekamas tik tiems Abonementams, kurių galiojimo terminas lėšų nurašymo dieną yra pratęsiamas.


6. ABONEMENTO NUTRAUKIMAS


6.1. Klientui nesumokėjus Abonemento kainos Sutarties pratęsimo metu, laikoma, kad klientas atsisako Abonemento pratęsimo ir Sutartis yra nutraukta Kliento iniciatyva paskutinę galiojančio Abonemento, kurio pratęsimo kaina nesumokėta, galiojimo dieną.
6.2. Bendrovė turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą ir be išankstinio įspėjimo nutraukti Sutartį (savo išimtine nuožiūra vieno ar kelių (ar visų) atitinkamo Kliento Abonementų atžvilgiu), negrąžinant Kliento už šiuos Abonementus sumokėtų įmokų, šiais atvejais:
6.2.1. Taisyklių 5.7 punkte nustatytu atveju;
6.2.2. pažeidus Taisyklių 2.4, 9.1 punktuose nustatytus draudimus ar Klientui pažeidus Sutarties nuostatas taip, kad toks pažeidimas atitinka teisės aktuose apibrėžtas esminio sutarties pažeidimo sąlygas ir nulemia neigiamų pasekmių (žalos) Bendrovei atsiradimą;
6.2.3. Klientas vengia atlyginti Bendrovei, jos Partneriams ir/ar kitiems Bendrovės klientams padarytą žalą;
6.2.4. Klientas nesilaiko šiose Taisyklėse nustatytų bendrųjų ir/ar specialiųjų elgesio Plovyklose taisyklių ir tai nulemia žalos Bendrovei, jos Partneriams ar kitiems Bendrovės klientams atsiradimą;
6.2.5. Klientas kitaip pažeidžia Sutartį ir neištaiso šio pažeidimo per 5 (penkias) dienas nuo Bendrovės pranešimo dienos.
6.3. Šalys susitaria, kad Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai savo nuožiūra laikinai nuo 1 (vienos) iki 3 (trijų) darbo dienų apriboti Abonemento galiojimą, o neišnykus tokio apribojimo priežastims ar joms kartojantis – nutraukti Sutartį, įspėjant Klientą apie Sutarties nutraukimą prieš 1 (vieną) darbo dieną, jeigu:
6.3.1. Klientas ar Kliento nurodytos Transporto priemonės valdytojas grasina ar bando pakenkti Bendrovės, jos Partnerių ar Plovyklos darbo stabilumui, saugumui, trukdyti Paslaugomis naudotis kitiems Plovyklos klientams, daryti kitokį neigiamą poveikį Bendrovei , jos verslui, jos Partneriams ir (ar) jos klientams, ar turi kitų nesąžiningų ketinimų;
6.3.2. Klientas piktnaudžiauja Paslaugų teikimu, t. y. jeigu Bendrovės pagrįstu vertinimu Kliento naudojimasis Paslaugomis neatitinka protingumo kriterijaus. Siekiant išvengti abejonių, Šalys susitaria, kad tos pačios Transporto priemonės plovimas dažniau nei tokiomis paslaugomis naudojasi vidutinis sąžiningas vartotojas, laikomas neatitinkančiu protingumo kriterijaus;
6.3.3. Bendrovė savo išimtine nuožiūra mano tai esant pagrįstai reikalinga siekiant užtikrinti Bendrovės, jos Partnerių Kliento ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus.
6.4. Bendrovė turi teisę vienašališkai atsisakyti pratęsti Abonementą naujam terminui nesant Kliento kaltės, įspėjusi apie tai Klientą prieš 15 (penkiolika) dienų Elektroninėje paskyroje nurodytu Kliento el. pašto adresu. Tokiu atveju, jei įspėjimo laikotarpiu nuskaitoma Abonemento kaina už naują Ataskaitinį mėnesį, Klientui grąžindama Abonemento kainos dalis, proporcinga laikotarpiui, už kurį Paslaugos nebus teikiamos.
6.5. Klientas bet kuriuo metu iki Ataskaitinio mėnesio pabaigos turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį vieno ar kelių Abonementų atžvilgiu. Tokiu atveju Klientui Abonemento kainos dalis už laikotarpį nuo Abonemento nutraukimo dienos iki Ataskaitinio mėnesio pabaigos nėra atlyginama, nebent Šalys susitartų kitaip arba atitinkamą Ataskaitinį mėnesį iki Abonemento nutraukimo dienos Klientas visiškai nesinaudojo Paslaugomis – tokiu atveju Klientui grąžinama sumokėta Abonemento kaina už šį paskutinį Ataskaitinį mėnesį, kurį nutrauktas Abonementas ir Klientas nesinaudojo Paslaugomis.
6.6. Bendrovė Klientui Taisyklių 6.3 ir 6.4 punktų pagrindu grąžinamas sumas perveda į Kliento sąskaitą, iš kurios atliktas Abonemento kainos apmokėjimas.
6.7. Klientas, be Paslaugų, teiktų iki išankstinio Abonemento nutraukimo, kainos sumokėjimo, Abonemento išankstinio vienašalio nutraukimo atveju taip pat gali būti įpareigotas padengti Bendrovės ar jos Partnerių nuostolius, jeigu tokie būtų patirti iki Abonemento išankstinio nutraukimo (išskyrus atvejus kai Klientas Sutartį nutraukia dėl Bendrovės kaltės arba Bendrovės Sutartį nutraukia nesant Kliento kaltės).
6.8. Nutraukus Abonementą, jo galiojimas pasibaigia nedelsiant po atitinkamo Kliento prašymo dėl Abonemento nutraukimo gavimo.
6.9. Šalys supranta ir patvirtina, kad Sutarties nutraukimo ir atsiskaitymo klausimai sprendžiami tik atitinkamo Ataskaitinio mėnesio, kurį Klientas kreipėsi dėl Sutarties nutraukimo, atžvilgiu, o Šalių teisės ir pareigos Sutarčiai galiojant pasibaigusiems Ataskaitiniams mėnesiams yra laikomos įvykdytomis.


7. BENDROSIOS KLIENTŲ ELGESIO PLOVYKLOSE TAISYKLĖS


7.1. Paslaugos yra teikiamos Transporto priemonėms po to kai elektroniniu automatiniu valstybinių numerių skaitytuvu Plovykloje ji yra identifikuojama pagal priekinį valstybinį numerį.
7.2. Paslaugos nėra teikiamos Klientui, Paslaugoms teikti pristačiusiam Transporto priemonę, kurios valstybinis numeris negali būti nuskaitomas ar Transporto priemonė yra be valstybinio numerio.
7.3. Plovyklose ir jų teritorijoje Klientas privalo:
7.3.1. atsakingai ir rūpestingai naudotis Plovyklų teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad naudodamasis Paslaugomis nepadarytų žalos Plovyklų, savo, kitų Bendrovės klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
7.3.2. Paslaugomis naudotis sąžiningai, ekonomiškai, nepiktnaudžiaujant turimomis teisėmis;
7.3.3. griežtai laikytis viešai matomų saugaus Transporto priemonės valdymo Plovyklose taisyklių, išdėstytų Plovyklos teritorijoje išdėstytuose informaciniuose stenduose (šviesdėžėse), o esant bet kokių neaiškumų dėl minėtų taisyklių – nesinaudoti Plovyklų Paslaugomis ir inventoriumi ir kreiptis į atsakingus Plovyklų darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;
7.3.4. jeigu dėl netinkamo saugaus Transporto priemonės valdymo Plovyklose taisyklių laikymosi yra padaroma žala kitų asmenų turtui (pvz. uždelsus išvažiuoti iš Plovyklos ir konvejerio traukiamam kito Plovyklos kliento automobiliui atsitrenkus į Kliento automobilį), užfiksuoti atitinkamą autoįvykį teisės aktuose nustatyta tvarka bei atlyginti Plovyklos ir jos klientų patirtą žalą;
7.3.5. naudotis Plovyklų įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ir inventorių informuoti Plovyklos atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos kilus bet kokių abejonių dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;
7.3.6. netrukdyti kitiems Plovyklų klientams naudotis Plovyklų Paslaugomis. Klientai, pastebėję kitų Plovyklos klientų netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis Paslaugomis kitiems arba gali grėsti kitų Klientų turto saugumui, turi pranešti apie tai Plovyklos atsakingam darbuotojui;
7.3.7. atlyginti Bendrovei ir jos Partneriams materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus, Bendrovės ar jos Partnerių padengtą kitų Plovyklos klientų patirtą žalą ar pan.), patirtą dėl Kliento kaltės ir/ar dėl Kliento netinkamo šių Taisyklių laikymosi. Klientas privalo atlyginti Plovyklai padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamus nuostolius pagrindžiančių dokumentų pateikimo už žalos padarymą atsakingam Klientui dienos, išskyrus atvejus, jeigu Bendrovės sutikimu Klientui buvo nustatytas ilgesnis žalos atlyginimo terminas;
7.3.8. laikytis kitų šių Taisyklių nuostatų.
7.4. Bendrovė neatsako už Transporto priemonių sugadinimą ar pažeidimą Paslaugų teikimo metu, jeigu Transporto priemonės yra sugadinama ar pažeidžiama dėl šiose Taisyklėse nurodytų reikalavimų nesilaikymo, t. y. jei:
7.4.1. Paslaugoms teikti pateikiama Transporto priemonė neatitinka Plovyklose viešai nurodytų reikalavimų bei įspėjimų;
7.4.2. Transporto priemonės kėbulas ar sandarinimo detalės yra mechaniškai pažeistos ir/ar techniškai netvarkingos, remontuotos / įrengtos neautorizuoto serviso ir / arba ne pagal gamintojo keliamus reikalavimus ir rekomendacijas; arba su nepatvariu ar pilnai neišdžiūvusiu kėbulo dažų ar lako sluoksniu;
7.4.3. Transporto priemonė buvo dažoma neprofesionalių paslaugos teikėjų, naudojant nesertifikuotą dažymo įrangą ar medžiagas ir pan.
7.5. Pagrįstai manydamas, jog Plovyklos įranga ar inventorius padarė žalos Kliento turtui, apie tai Klientas privalo nedelsdamas informuoti Plovyklos personalą bei užpildyti Plovykloje esančią pretenzijos formą.
7.6. Esant Kliento nusiskundimų dėl suteiktų Paslaugų kokybės ir Bendrovei sprendžiant atitinkamą Kliento pretenziją, Klientas privalo suteikti visą Bendrovės prašomą informaciją, susijusią su neoriginalių Transporto priemonės apdailos detalių pritvirtinimu, buvusiais Transporto priemonės kėbulo pažeidimais ir/ar remontu, negamykliniu Transporto priemonėms perdažymu.
7.7. Plovyklos neteikia daiktų saugojimo paslaugų, tik sudaro Klientams galimybę laikinai padėti jiems priklausančius daiktus ar Transporto priemonių aksesuarus (pvz. kilimėlius) nustatytose vietose ir tik naudojimosi Paslaugomis metu. Klientams palikus jiems priklausantį turtą Plovyklose po Plovimo paslaugų suteikimo, Bendrovė turi teisę praėjus 5 (penkioms) dienoms po tokio turto radimo, disponuoti tokiu turtu kaip savo (išmesti, utilizuoti, kt.). Klientas patvirtina, jog jam yra suprantama, kad Bendrovė šio taisyklių punkto įgyvendinimo tikslais neturi pareigos peržiūrėti Plovyklos vaizdo kamerų įrašų ar imtis papildomų veiksmų siekiant identifikuoti Plovykloje palikto turto savininką.
7.8. Klientams rekomenduojama imtis papildomų protingų turto apsaugojimo priemonių Transporto priemonės salono siurbimo metu (vengti palikti praviras visas Transporto priemonės dureles), o taip pat nepalikti atrakintos Transporto priemonės su jame esančiu vertingu turtu tuo metu, kai Klientas atskirame Plovyklos pastate naudojasi kilimėlių valymo paslauga.
7.9. Klientas privalo Paslaugoms teikti pristatyti tik tą Transporto priemonę, kurios valstybinis numeris yra užregistruotas Kliento Elektroninėje paskyroje, o taip pat sudaryti visas reikiamas sąlygas Transporto priemonės valstybinio numerio nuskaitymui.
7.10. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Plovykloje teikiamomis Transporto priemonės salono siurbimo ir kilimėlių valymo įranga Klientas naudosis savarankiškai, prieš tai susipažinęs su šalia atitinkamos įrangos nurodytomis naudojimosi įranga taisyklėmis. Klientas atsako už atidų ir rūpestingą šios įrangos naudojimą ir prisiima visą su tuo susijusią riziką bei atsakomybę už naudojimosi tokia įranga sukeltas / patirtas pasekmes.


8. SPECIALIOSIOS ELGESIO PLOVYKLOSE TAISYKLĖS


8.1. Prieš įvažiuodamas į Plovyklą, Klientas privalo įsitikinti, kad:
8.1.1. uždaryti visi Transporto priemonės langai, stoglangiai, variklio ir bagažo skyriai;
8.1.2. valytuvai palikti pradinėje padėtyje (išjungtas automatinis veikimas);
8.1.3. nuo Transporto priemonės nuimtos visos negamyklinės detalės;
8.1.4. nuleistos arba nuimtos antenos;
8.1.5. gerai pritvirtinti valstybiniai numeriai;
8.1.6. užlenkite visureigių, minivenų ir mikroautobusų veidrodėlius.
8.2. Įvažiavus į Plovyklą Klientas privalo:
8.2.1. sekti Plovyklos operatoriaus nurodymus;
8.2.2. automobilio priekiniu ratu lėtai užvažiuoti ant konvejerio;
8.2.3. įjungti laisvą pavarą (automatinėse pavarų dėžėse žymima „N“); jei įjungta, išjungti „Auto hold“ ir automatinio rankinio stabdžio funkcijas;
8.2.4. Transporto priemonės variklį palikti užvestą viso plovimo metu;
8.2.5. lėtai, tačiau nedelsiant išvažiuoti iš Plovyklos vos tik užsidegus žalios spalvos šviesoforo signalui, kuris žymi baigtą plovimą.
8.3. Plovimo metu griežtai draudžiama:
8.3.1. važiuoti konvejeriu;
8.3.2. spausti akceleratoriaus ir (ar) stabdžių pedalus;
8.3.3. sukioti vairą;
8.3.4. įjungti valytuvus;
8.3.5. atidarinėti duris, langus stoglangį, bagažinę ar variklio skyrių;
8.3.6. lipti iš automobilio;
8.3.7. neišvažiuoti (blokuoti išvažiavimą) iš Plovyklos pasibaigus plovimo programai (užsidegus žalios spalvos šviesoforo signalui).
8.4. Kiti specialūs nurodymai ir įpareigojimai:
8.4.1. prieš plaudamas automobilį ar patikėdamas jį kitam valdytojui, Klientas privalo įvertinti Transporto priemonės gamintojo/pardavėjo plovimo rekomendacijas;
8.4.2. Plovyklos įranga skirta automobiliams, kurių aukštis neviršija 2 m 20 cm;
8.4.3. Plovyklos paslaugos skirtos tik techniškai tvarkingiems automobiliams be kėbulo pažeidimų;
8.4.4. Plovykla ir teritorija yra stebima vaizdo kameromis;
8.4.5. Bendrovė ir jos Partneriai neatsako už žalą, Kliento patirtą dėl to, jog Paslaugos buvo teikiamos Transporto priemonei su negamyklinėmis apdailos detalėmis, papildomais aksesuarais, kurie nenumatyti bazinėje įrangoje ar esant nekokybiškam remontui, perdažytu kėbulu ir jo dalimis;
8.4.6. plovimo programa gali nenuplauti pridžiūvusių vabzdžių liekanų ar kelio apnašų (bitumo, dervos, asfalto, kt.). Rekomenduojame bent kartą per mėnesį atlikti rankinį automobilio plovimą;
8.4.7. užkirtus kelią konvejerio pabaigoje, Klientas atsako už patirtus nuostolius susidūrus automobiliams.


9. ATSAKOMYBĖ


9.1. Bendrovei nustačius valstybinio numerio sukeitimo atvejį (t. y. Abonemento įsigijimo sudarymo metu Elektroninėje paskyroje nurodytą valstybinį numerį panaudojus ant kitos transporto priemonės nei yra įregistruota viešajame registre), Paslaugos tokiam Klientui nėra teikiamos, o Bendrovė visais atvejais apie numerio sukeitimą informuoja teisėsaugos institucijas.
9.2. Bendrovė ir jos Partneriai neatsako už Transporto priemonių ar Transporto priemonėse esančio turto sugadinimą, pažeidimą ir (ar) sunaikinimą Paslaugų teikimo metu, jeigu Transporto priemonės ar Transporto priemonėse esantis turtas sugadintas, pažeistas ir (ar) sunaikintas dėl Paslaugų teikimui naudojamų įrengimų, vandens ar cheminių medžiagų poveikio, jeigu Klientas nesilaiko šioje Sutartyje bei Taisyklėse nustatytų įpareigojimų bei įspėjimų, taip pat tais atvejais, jei tokia žala Klientui (Kliento turtui) kilo dėl paties Kliento atliktų veiksmų. Kitu atveju, t. y. Transporto priemonei ar joje esančiam turtui esant apgadintam dėl Bendrovės ar jos Partnerių kaltės, Bendrovė ar jos Partneriai atlygina Kliento patirtą žalą (tik tiesioginius nuostolius) dėl jo turto sunaikinimo ar sugadinimo Paslaugų teikimo metu. Kilus ginčui dėl Paslaugų kokybės, Šalys turi teisę pasitelkti specialistus (ekspertus) Paslaugų kokybei patikrinti.


10. INFORMACIJA IR KORESPONDENCIJA


10.1. Šalys susitaria, kad visa su Sutarties galiojimu, vykdymu, pakeitimu ar nutraukimu susijusia informacija Šalys keičiasi naudodamos Sutartyje nurodytus rekvizitus.
10.2. Bendrovė visus pranešimus, siunčiamus Klientui pagal Sutartį, siunčia Elektroninėje paskyroje nurodytu Kliento el. pašto adresu. Bendrovės Klientui Elektroninėje paskyroje nurodytu el. pašto adresu pateikta informacija yra laikoma įteikta tinkamai ir gauta tą pačią dieną, kai atitinkamas pranešimas yra išsiunčiamas.
10.3. Klientui tenka su informacijos apie rekvizitų pasikeitimą nepranešimu Bendrovei susijusi rizika.
10.4. Skundus ir pranešimus, susijusius su Sutarties galiojimu ir/ar vykdymu Klientas gali pateikti Bendrovei el. paštu info@svarosbroliai.lt.


11. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS


11.1. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo ir galioja vieną mėnesį.
11.2. Sutartis yra automatiškai pratęsiama analogiškam vieno mėnesio terminui neribotą skaičių kartų (automatiškai nuskaitant mokestį už būsimą Paslaugų teikimo mėnesį), jeigu Klientas neatsisako automatinio Abonemento pratęsimo, neinicijuoja Sutarties atsisakymo ar nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka. Šalys aiškiai susitaria, jog Kliento neveikimas neinicijuojant Sutarties nutraukimo einamojo mėnesio eigoje yra juridinis faktas (Kliento tokiu būdu išreikšta valia), kuriuo remiantis Paslaugų teikimas yra pratęsiamas naujam mėnesiui. Klientui Elektroninėje paskyroje atsisakius automatinio Mėnesinio abonemento pratęsimo bet kuriuo Abonemento galiojimo metu, Sutartis nėra automatiškai pratęsiama naujam mėnesio terminui ir galioja iki atitinkamo einamojo termino pabaigos.
11.3. Šalys aiškiai susitaria, kad Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šios Sutarties nuostatas ir sąlygas, informuodama apie tai Klientus Svetainėje, jeigu tokie pakeitimai nesukuria papildomų prievolių Klientui ar kitaip neapsunkina jo padėties Bendrovės atžvilgiu. Jeigu Sutarties pakeitimai sukuria papildomas prievoles Klientui, apie tokius pakeitimus Bendrovė privalo informuoti Klientą el. paštu prieš 30 (trisdešimt) dienų iki planuojamų pakeitimų įgyvendinimo, o Klientas per šį laikotarpį turi teisę nutraukti Sutartį.
11.4. Šalys aiškiai susitaria, kad Bendrovė neturi pareigos sudaryti ar pratęsti sutartį su kiekvienu to pageidaujančiu Klientu. Įgyvendindama sutarčių laisvės principą, Bendrovė pasilieka teisę atsisakyti teikti Paslaugas (nesudarant naujos Sutarties) ar nepratęsti Sutarties (Abonemento) naujam terminui, laikydamasi Taisyklių 6.3 punkte nustatytų įspėjimo terminų, su bet kuriuo subjektu, nenurodydama tokio savo sprendimo priežasčių.


12. TAIKOMA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS


12.1. Sutarčiai taikoma ir Sutartis aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.
12.2. Bet kokie iš Sutarties kylantys ginčai, nesutarimai ar prieštaravimai sprendžiami derybų būdu. Šalims per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nesusitarus, bet kuri iš Šalių turi teisę kreiptis į Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kad išspręstų Šalių ginčą, o bet kuriai iš Šalių nesutikus su Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjekto sprendimu, ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.


13. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


13.1. Šalys susitaria, kad Bendrovė turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šios Sutarties kylančias teises ir pareigas trečiajam asmeniui, informuodamas apie tai Klientą el. paštu.
13.2. Kliento teisių ir pareigų perleidimas pagal šią Sutartį yra negalimas, tačiau Sutartis leidžia Klientui koreguoti Abonementą Taisyklėse nustatyta tvarka.
13.3. Jeigu šios Sutarties dalis ar nuostata būtų pripažintos negaliojančiomis, likusios šios Sutarties dalys ir nuostatos išliks galiojančios.
13.4. Taisyklės, tvirtinamos kartu su šia Sutartimi yra neatskiriama Sutarties dalis. Klientas, patvirtindamas savo susipažinimą su šiomis Taisyklėmis, sutinka jų laikytis bei prisiimą atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes. Kilus prieštaravimų tarp sutarties bendrųjų sąlygų (taisyklių) ir Sutarties specialiųjų sąlygų, viršenybę turi Sutarties specialiosios sąlygos.
13.5. Klientas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad Paslaugų teikimas Plovyklose yra filmuojamas ir vaizdo įrašas, su jame galimai identifikuotu Kliento ir jo Transporto priemonės atvaizdu Bendrovės ar jos Partnerių yra saugomas Bendrovės ar jos Partnerių duomenų bazėje 30 (trisdešimt) dienų.