Sutarties sąlygos

ABONENTINĖ PLOVIMO PASLAUGŲ SUTARTIS

1. Sąvokos:

1.1. Bendrovė - UAB „Švaros broliai“, juridinio asmens kodas 122538045, registracijos adresas Panerių g. 34, Vilnius, buveinės adresas - Laisvės pr. 77B, LT-06122 Vilnius, interneto svetainės adresas www.svarosbroliai.lt, tel. +370 700 66600, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre;

1.2. Transporto priemonė - motorinė transporto priemonė, kurios valstybinį numerį Klientas nurodo Elektroninėje paskyroje, siekdamas naudotis Paslaugomis Sutartyje numatytomis sąlygomis;

1.3. Klientas – Transporto priemonės savininkas arba naudotojas, kuris sudaro Sutartį su Bendrove ir įsipareigoja apmokėti Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka;

1.4. Paslaugos – tai Transporto priemonės kėbulo išorės plovimo Bendrovės tunelinėse automobilių plovyklose, salono siurbimo ir su tuo susijusios paslaugos, teikiamos Sutarties pagrindu, kurių (Paslaugų) savybės nurodytos Svetainėje ir Plovyklose;

1.5. Paslaugų kaina – tai Bendrovės Svetainėje, skiltyje „Automobilių plovyklos > Tunelinės plovyklos“ skelbiamos įprastos Plovimo programų kainos, už kurias yra teikiamos paslaugos Plovyklose.

1.6. Abonemento kaina – Paslaugų kainos dalis, Kliento mokama Paslaugomis naudojantis Abonemento pagrindu pilną Sutartyje apibrėžtą laikotarpį;

1.7. Plovimas – vienas Paslaugos vienetas. Plovimo suteikimas (pasinaudojimas Plovimu) reiškia Paslaugų suteikimą.

1.8. Plovyklos – Svetainėje nurodytos Bendrovės valdomos tunelinės automobilių plovyklos;

1.9. Svetainė — interneto svetainė, kurio adresas svarosbroliai.lt;

1.10. Sutartis – ši abonentinė plovimo paslaugų sutartis kartu su Taisyklėmis.;

1.11. Taisyklės – sudėtinė Sutarties dalis, kurioje detalizuojamos Sutarties sudarymo, Paslaugų teikimo ir apmokėjimo sąlygos, Kliento teisės ir pareigos Abonemento galiojimo metu, Kliento elgesio Plovyklose taisyklės;

1.12. Kainoraštis - Bendrovės mobiliojoje aplikacijoje arba Svetainėje, Abonemento skiltyje, skyrelyje „Kainos ir užsakymas“ skelbiamos Abonementų kainos;

1.13. Abonentas – Sutartį su Bendrove sudaręs ir Abonementą įsigijęs Klientas;

1.14. Abonementas – Kliento įgyta teisė Sutartyje apibrėžtą terminą ir nustatytomis sąlygomis naudotis Paslaugomis;

1.15. Asmens duomenys – Kliento vardas, pavardė, el. paštas, Transporto priemonės valstybinis numeris, Kliento kredito/debeto kortelės duomenys, Kliento ir/ar Transporto priemonės atvaizdas (vaizdo įrašas) Bendrovės ir/ar trečiųjų asmenų renkami, kaupiami ir tvarkomi, siekiant įgyvendinti šią Sutartį;

1.16. Ataskaitinis mėnuo – tai laikotarpis, skaičiuojamas nuo Abonemento įsigijimo (aktyvavimo) dienos (įskaitytinai) iki sekančio mėnesio tos pačios dienos ir kitas, tolimesnis tokios pat trukmės laikotarpis, nepriklausantis nuo kalendorinio mėnesio.

1.17. Elektroninė paskyra — tai Kliento įsigyjamo Abonemento registravimo elektroninė platforma, kurioje Klientas Abonemento galiojimo eigoje turi teisę atlikti su Abonemento pakeitimu (koregavimu) susijusius veiksmus;

1.18. Metinis abonementas – Sutarties pagrindu Kliento įgyjama teisė naudotis Paslaugomis fiksuotą vienerių metų laikotarpį, skaičiuojamą nuo Abonemento įsigijimo dienos;

1.19. Mėnesinis abonementas – Sutartyje nustatyta tvarka Kliento įgyjama teisė naudotis automatiškai pratęsiamu vieno mėnesio trukmės Abonementu.

1.20. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas - Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt.

 

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Bendrovė Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis įsipareigoja teikti Klientui Paslaugas Bendrovės valdomose Plovyklose, o Klientas, patvirtindamas šią Sutartį, įsigyja Abonementą ir sutinka su Paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka ir kitomis šioje Sutartyje įtvirtintomis Paslaugų teikimo bei Abonemento galiojimo sąlygomis.

2.2. Paslaugų teikimo pagrindiniai principai, apmokėjimo už Paslaugas tvarka, Abonemento galiojimo, sustabdymo, pakeitimo ir nutraukimo sąlygos bei Klientų elgesio Plovyklose tvarka bei kitos su Paslaugų teikimu susijusios sąlygos numatytos abonentinės plovimo paslaugų sutarties privatiems asmenims taisyklėse (toliau - Taisyklės), kurios yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir kurios yra skelbiamos Svetainėje.

2.3. Paslaugos pagal Sutartį nėra teikiamos transporto priemonėms – lengviesiems automobiliams, teikiančioms keleivių vežimo už atlygį paslaugas, įskaitant, bet neapsiribojant, taksi, UBER, Taxify ir (ar) Kliento komerciniam (tarnybiniam) transportui bei transporto priemonėms ant kurių paviršių yra pavaizduoti papildomi logotipai ar transporto priemonės yra apklijuotos reklaminiais lipdukais. Bendrovė, nustačiusi šios nuostatos pažeidimo atvejį, turi teisę nedelsiant ir be jokio papildomo įspėjimo nutraukti Sutartį, negrąžinant Klientui sumokėtos įmokos už Paslaugas.

2.4. Klientas, įsigijęs Abonementą, turi teisę, naudodamasis elektroniniais kanalais, atlikti su Abonemento galiojimu susijusias operacijas Elektroninėje paskyroje, kurias leidžia atlikti Taisyklės.

2.5. Klientas aiškiai deklaruoja, kad jis, kaip vartotojas, turėjo realią galimybę susipažinti su Sutarties ir Taisyklių sąlygomis. Susipažinimo su šia Sutartimi ir Taisyklėmis fakto patvirtinimas aktyvia el. žyma (varnele) ir Abonemento aktyvavimas tik po tokio susipažinimo yra laikomas pakankamu pagrindu pripažinti, jog Klientas, kaip vartotojas, turėjo realią galimybę su Sutarties ir Taisyklių sąlygomis susipažinti.

 

3. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA. KLIENTO TEISĖ ATSISAKYTI AUTOMATINIO MĖNESINIO ABONEMENTO PRATĘSIMO IR TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES

3.1. Klientams, įsigijusiems Abonementą Sutartyje nustatyta tvarka, Abonemento galiojimas yra aktyvuojamas per 5 (penkias) minutes, apie tai Klientą informuojant el. paštu. Abonementas yra aktyvuojamas ir pradeda galioti automatiškai, net ir tuo atveju, jeigu Klientas faktiškai nepradeda naudotis Paslaugomis.

3.2. Kliento įsigyjamas Mėnesinis abonementas, Ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus, yra automatiškai pratęsiamas analogiškam terminui (Sutarties 7.1. punktas). Klientas turi teisę bet kuriuo Mėnesinio abonemento galiojimo metu atsisakyti automatinio Mėnesinio abonemento pratęsimo. Tokios Mėnesinio abonemento paslaugos Klientui atsisakius, Mėnesinis abonementas galioja Ataskaitinį mėnesį ir nėra automatiškai pratęsiamas.

3.3. Klientas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas jokių išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų nuo šios Sutarties sudarymo atsisakyti Sutarties (tiek Metinio abonemento, tiek Mėnesinio abonemento), jeigu Paslaugos (bent vienas Plovimas) Klientui dar nėra suteikta. Klientas, patvirtindamas šios Sutarties sąlygas, aiškiai sutinka ir pripažįsta, kad Bendrovei suteikus, o Klientui įgijus bent vieną Plovimą pagal šią Sutartį, laikoma, kad Paslaugos Klientui yra visiškai suteiktos ir todėl Klientas netenka teisės atsisakyti Sutarties, tačiau Kliento teisė šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka nutraukti Sutartį, atlyginant tiesioginius Bendrovės nuostolius, nėra ribojama.

3.4. Patvirtindamas šią Sutartį ir Taisykles, Klientas deklaruoja savo ketinimus Paslaugomis Abonemento pagrindu naudotis pilną atitinkamo Abonemento laikotarpį.

3.5. Norėdamas atsisakyti Sutarties per šios Sutarties 3.3. punkte nurodytą terminą (ir jeigu yra tenkinamos Sutarties atsisakymo sąlygos), Klientas turi teisę registruotu paštu adresu Laisvės pr. 77B, LT-06122 Vilnius arba elektroniniu paštu info@svarosbroliai.lt pateikti aiškų laisvos formos pareiškimą, kuriame išdėstytas sprendimas atsisakyti Sutarties.

3.6. Abonementas jo galiojimo metu suteikia teisę naudotis Plovyklų paslaugomis neribotą skaičių kartų. (Atnaujinta 2019-08-12)

3.7. Klientas turi galimybę įsigyti Mėnesinį abonementą arba Metinį abonementą. Sutarties nuostatos yra taikomos tiek Mėnesiniam abonementui, tiek Metiniam abonementui nebent pačioje Sutartyje (įskaitant Taisykles) yra atskirai nurodoma, kad konkreti nuostata yra taikoma tik Mėnesiniam abonementui arba tik Metiniam abonementui.

3.8. Klientas turi teisę, laikydamasis Sutarties nuostatų, laikinai sustabdyti Metinio abonemento galiojimą, pakeisti Metinio abonemento sąlygas (nurodant kitą valstybinį numerį, kuriuo registruotai transporto priemonei yra teikiamos Paslaugos) arba nutraukti Abonementą.

3.9. Bendrovė turi teisę keisti galiojančios Abonemento sąlygas, laikydamasis Taisyklių nuostatų.

 

4. ABONEMENTO KAINA IR ATSISKAITYMO UŽ ABONEMENTĄ TVARKA

4.1. Klientas už Abonementą moka Abonemento kainą, kaip ji yra apibrėžta Sutarties 1.6. punkte.

4.2. Abonemento kainos t.y. tiek Mėnesinio abonemento, tiek Metinio abonemento yra fiksuotos, išskyrus tuo atveju, jeigu jos yra keičiamos laikantis Sutartyje ir Taisyklėse nustatytos tvarkos. Klientui pasirinkus Abonemento trukmę „1 metai“, jam nurodoma pilna Metinio abonemento kaina; Klientui pasirinkimus Abonemento trukmę „1 mėnuo“, jam nurodoma pilna Mėnesinio abonemento kaina. Mėnesiniam abonementui automatiškai prasitęsiant šioje Sutartyje nustatyta tvarka, nuo Kliento sąskaitos kiekvieną mėnesį automatiškai nuskaitoma tuo metu galiojanti Mėnesinio abonemento kaina.

4.3. Mėnesinio ir Metinio abonemento išankstinio nutraukimo Kliento iniciatyva atveju Klientui gali atsirasti papildomos piniginės prievolės, kurių apskaičiavimo metodas yra detalizuotas Taisyklėse.

4.4. Atsiskaitymo už Abonementą tvarka, Abonemento kainos keitimo tvarka, esant galiojančiam Mėnesiniam abonementui bei nesumokėjimo už Paslaugas teisinės pasekmės nurodytos Taisyklėse.

4.5. Klientui Sutartyje nustatyta tvarka neatsiskaičius už Paslaugas, Bendrovė įgyja teisę sustabdyti Paslaugų teikimą ir/arba nutraukti Abonementą.

 

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Klientas įsipareigoja atlyginti dėl šios Sutarties (įskaitant Taisyklių) sąlygų nesilaikymo Bendrovės ir/ar kitų Bendrovės klientų patirtą žalą.

5.2. Klientas deklaruoja savo supratimą, jog Abonemento kainą Bendrovė sutinka taikyti tik todėl, jog Klientas, įsigydamas Abonementą, įsipareigojo naudotis Paslaugomis apibrėžtą laikotarpį (mėnesio, kuris gali būti automatiškai pratęsiamas arba metų) ir Abonemento kainą sutinka Bendrovei sumokėti prieš Paslaugų suteikimą. Dėl šios priežasties Klientui anksčiau nustatyto termino nutraukiant Abonementą nesant Bendrovės kaltės, Klientas įsipareigoja atlyginti Bendrovei Paslaugų kainos, kaip tai yra apibrėžta Sutarties 1.5. punkte, dalį, proporcingą iki Abonemento nutraukimo momento suteiktoms Paslaugoms, o taip pat atlyginti tiesioginius Bendrovės nuostolius, jeigu tokie būtų patirti, iki išankstinio Abonemento nutraukimo. Paslaugų kainos apmokėjimo tvarka, esant išankstiniam Abonemento nutraukimui, yra detalizuojama Taisyklėse.

5.3. Bendrovė neatsako už Transporto priemonių ar Transporto priemonėse esančio turto sugadinimą, pažeidimą ir (ar) sunaikinimą Paslaugų teikimo metu, jeigu Transporto priemonės ar Transporto priemonėse esantis turtas sugadintas, pažeistas ir (ar) sunaikintas dėl Paslaugų teikimui naudojamų įrengimų, vandens ar cheminių medžiagų poveikio, jeigu Klientas nesilaiko šioje Sutartyje bei Taisyklėse nustatytų įpareigojimų bei įspėjimų. Kitu atveju, t.y. Transporto priemonei ar joje esančiam turtui esant apgadintam dėl Bendrovės kaltės, Bendrovė atlygina Kliento patirtą žalą dėl jo turto sunaikinimo ar sugadinimo Paslaugų teikimo metu.

5.4. Kilus ginčui dėl Paslaugų kokybės, Šalys turi teisę pasitelkti specialistus (ekspertus) Paslaugų kokybei patikrinti.

 

6. INFORMACIJA IR KORESPONDENCIJA

6.1. Šalys susitaria, kad visa su šios Sutarties galiojimu, vykdymu, pakeitimu ar nutraukimu susijusia informacija Šalys keičiasi naudodamos šioje Sutartyje nurodytus rekvizitus.

6.2. Bendrovės Klientui el. paštu pateikta informacija yra laikoma įteikta tinkamai tą pačią dieną, kai atitinkamas laiškas yra išsiunčiamas.

6.3. Apie numatomus savo rekvizitų pasikeitimus Klientas privalo informuoti Bendrovę nedelsiant po tokio informacijos sužinojimo. Klientui tenka su informacijos apie rekvizitų pasikeitimą nepranešimu Bendrovei susijusi rizika.

6.4. Skundus, susijusius su Sutarties galiojimu ir/ar vykdymu Klientas gali pateikti Bendrovei adresu Laisvės pr. 77B, LT-06122 Vilnius arba el. paštu info@svarosbroliai.lt.

 

7. SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

7.1. Mėnesinio abonemento sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo ir yra automatiškai pratęsiama analogiškam terminui neribotą skaičių kartų (automatiškai nuskaitant mokestį už būsimą Paslaugų teikimo mėnesį), jeigu Klientas neatsisako automatinio Mėnesinio abonemento pratęsimo, neinicijuoja Sutarties atsisakymo ar nutraukimo šioje Sutartyje ar Taisyklėse nustatyta tvarka. Šalys aiškiai susitaria, jog Kliento neveikimas neinicijuojant Sutarties nutraukimo einamojo mėnesio eigoje yra juridinis faktas (Kliento tokiu būdu išreikšta valia), kuriuo remiantis Paslaugų teikimas yra pratęsiamas naujam mėnesiui. Klientui Elektroninėje paskyroje atsisakius automatinio Mėnesinio abonemento pratęsimo bet kuriuo Abonemento galiojimo metu, Sutartis nėra automatiškai pratęsiama naujam mėnesio terminui.

7.2. Metinio abonemento sutartis įsigalioja nuo sudarymo ir galioja vienerius metus, jeigu viena iš Šalių Sutarties nenutraukia Taisyklėse nustatyta tvarka arba Klientas nepasinaudoja teise atsisakyti Sutarties (3.3. p.).

7.3. Bendrovė turi teisę sustabdyti Paslaugų Klientu teikimą ir nutraukti Abonementą, negrąžinant už Abonementą Kliento sumokėtos įmokos (-ų), jeigu Kliento padarytas Sutarties pažeidimas atitinka teisės aktuose apibrėžtas esminio sutarties pažeidimo sąlygas ir nulemia neigiamų pasekmių (žalos) Bendrovei atsiradimą arba esant Taisyklių 6.1. punkte numatytiems pagrindams.

7.4. Šalys aiškiai susitaria, kad Bendrovė turi teisę dėl šią Sutartį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų arba rinkos sąlygų pasikeitimo vienašališkai keisti šios Sutarties nuostatas ir sąlygas, informuodama apie tai Klientus Svetainėje, jeigu tokie pakeitimai nesukuria papildomų prievolių Klientui ar kitaip neapsunkina jo padėties Bendrovės atžvilgiu. Jeigu Sutarties pakeitimai sukuria papildomas prievoles Klientui, apie tokius pakeitimus Bendrovė privalo informuoti Klientą el. paštu prieš 30 (trisdešimt) dienų iki planuojamų pakeitimų įgyvendinimo, o Klientas per šį laikotarpį turi teisę nutraukti Sutartį.

 

8. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

8.1. Sutarčiai taikoma ir Sutartis aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

8.2. Bet kokie iš Sutarties kylantys ginčai, nesutarimai ar prieštaravimai sprendžiami derybų būdu. Šalims per 30 kalendorinių dienų nesusitarus, bet kuri iš Šalių turi teisę kreiptis į Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kad išspręstų Šalių ginčą, o bet kuriai iš Šalių nesutikus su Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjekto sprendimu, ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

9. BENDROSIOS NUOSTATOS

9.1. Šalys susitaria, kad Bendrovė turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šios Sutarties kylančias teises ir pareigas trečiajam asmeniui, informuodamas apie tai Klientą el. paštu.

9.2. Jeigu šios Sutarties dalis ar nuostata būtų pripažintos negaliojančiomis, likusios šios Sutarties dalys ir nuostatos išliks galiojančios.

9.3. Kliento teisių ir pareigų perleidimas pagal šią Sutartį yra negalimas, tačiau Sutartis leidžia Klientui koreguoti Abonementą Taisyklėse nustatyta tvarka.

9.4. Taisyklės, tvirtinamos kartu su šia Sutartimi yra neatskiriama Sutarties dalis.

9.5. Klientas, patvirtindamas šią Sutartį, išduoda šiuos patvirtinimus / sutikimus:

9.5.1. patvirtinu, kad mano (Kliento) pateikti duomenys, reikalingi šiai Sutarčiai sudaryti ir vykdyti, yra tikri ir teisingi;

9.5.2. patvirtinu, kad esu atidžiai susipažinęs su Sutartimi ir Taisyklėmis, Kainoraščiu, jų sąlygos man yra aiškios ir suprantamos;

9.5.3. susipažinau su netinkamo ar pavėluoto įsipareigojimų vykdymo pasekmėmis, įskaitant, bet neapsiribojant netesybomis, Sutarties nutraukimo pagrindais, nuostolių atlyginimo pagrindais ir tvarka;

9.5.4. sutinku, kad Sutartyje nustatyta tvarka ir periodiškumu nuo Mokėjimo kortelės būtų nuskaitomi mokėjimai už Abonemento pagrindu teikiamas Paslaugas;

9.5.5. patvirtinu, kad esu supažindintas su galima naudojimosi elektroniniais kanalais rizika;

9.5.6. patvirtindamas šią Sutartį, kartu pažymiu, jog suprantu, kad šios Sutarties administravimo ir vykdymo tikslais Bendrovė tvarkys mano Asmens duomenis. Žinau ir sutinku, kad Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu Bendrovė turi teisę rinkti bei vertinti visus teisėtai prieinamus mano (Kliento) asmens duomenis (įskaitant asmens kodą, kredito reitingą ir kt.) mokumo tikrinimo, įsiskolinimo valdymo ir(ar) išieškojimo tikslais;

9.5.7. patvirtinu, kad man yra žinoma, jog Sutarties sudarymo metu, dalis Asmens duomenų, Sutarties įgyvendinimo tikslais, bus tiesiogiai perduoti kitiems subjektams (Asmens duomenų tvarkytojams), kurių funkcijos bei paslaugos (elektroninio valstybinių numerių skaitytuvo
paslaugos, mokėjimų nuo Mokėjimo kortelės nuskaitymo paslaugos, kt.) yra būtinos šios Sutarties vykdymui;

9.5.8. man yra žinoma, kad bet kuriuo šios Sutarties galiojimo metu, pateikęs asmens dokumentą, turiu teisę pateikti prašymą susipažinti su Bendrovės tvarkomais Asmens duomenis, reikalauti ištaisyti netikslius duomenis ir nutraukti šią Sutartį joje nustatyta tvarka;

9.5.9. patvirtinu, kad man yra žinoma, kad Sutarties vykdymo, Paslaugų kokybės užtikrinimo ir mano (Kliento) saugumo tikslais Paslaugų teikimas Plovyklose bus filmuojamas ir šiuos duomenis (vaizdo įrašą) kaups ir saugos Bendrovė 30 dienų;

9.5.10. patvirtinu, kad žinau savo teises, susijusias su Asmens duomenų tvarkymu (įskaitant, tačiau neapsiribojant: prašyti Bendrovės perduoti apie mane surinkus Asmens duomenis arba suteikti prieigą prie mano Asmens duomenų kitam subjektui; prašyti Bendrovės sunaikinti Asmens duomenis, kurie nėra reikalingi šios Sutarties vykdymui).