SMART sąlygos ir taisyklės

Taisyklių patvirtinimo data [2020.05.04]

Versija1.0

 

Paslaugų teikimo su SMART atsiskaitymo būdu sutartis

 1. Sąvokos

1.1. Bendrovė – UAB „Švaros broliai“, juridinio asmens kodas 122538045, PVM mokėtojo kodas LT225380417, adresas Panerių g. 34, Vilnius, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 77B, Vilnius, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centre.

1.2. Elektroninė paskyra — tai Kliento įsigyjamų Paslaugų registravimo elektroninė platforma, kurioje Klientas turi teisę atlikti su Paslaugų užsakymu ir pakeitimu (koregavimu) ar peržiūra susijusius veiksmus.

1.3. Klientas – Transporto priemonės savininkas arba naudotojas, kuris sudaro Sutartį su Bendrove bei įsipareigoja apmokėti už Paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka.

1.4. Kortelės turėtojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris turi teisę naudotis Mokėjimo kortele ir atlikti mokėjimo operacijas iš savo sąskaitos arba kito asmens sąskaitos, jeigu jam tokia teisė yra suteikta.

1.5. Mokėjimo kortelė – kreditinė arba debetinė mokėjimo kortelė, nuo kurios mokėjimus administruojanti trečioji šalis nuskaitys Paslaugos suteikimo kainą.

1.6. Mokėjimo terminas – Sutartyje nustatytas terminas, per kurį Klientas įsipareigoja sumokėti už jam suteiktas Paslaugas.

1.7. Partneriai – Bendrovės partneriai, teikiantys Paslaugas, žymimas Bendrovės prekių ženklais.

1.8. Paslauga — tai Bendrovės ir Partnerių teikiamos Transporto priemonės kėbulo išorės automatizuoto plovimo Plovyklose ir su tuo susijusios paslaugos pagal konkrečią Kliento pasirinktą programą (MINI, MIDI, MAXI arba VIP), kurių savybės papildomai detalizuotos Svetainėje ir Paslaugų teikimo vietose, Kliento pasirinktoje Plovykloje ir Plovyklos darbo metu Kliento pasirinktu laiku šios Sutarties nustatyta tvarka ir sąlygomis, ir už kurias atsiskaitoma SMART būdu.

1.9. Paslaugų kaina – tai Paslaugų teikimo vietoje skelbiamos plovimo programų kainos, už kurias yra teikiamos Paslaugos Plovykloje.

1.10. Plovyklos – Svetainėje nurodytos Bendrovės ir jos Partnerių valdomos tunelinės automatinės automobilių kėbulo plovyklos.

1.11. Sutartis – tai šios Paslaugų teikimo SMART atsiskaitymo būdu sutartis.

1.12. Svetainė — Bendrovės interneto svetainė, kurios adresas svarosbroliai.lt.

1.13. Transporto priemonė – automobilis, neviršijantis 2 m 20 cm aukščio, kurio valstybinį numerį Klientas nurodo Elektroninėje paskyroje, siekdamas naudotis Paslaugomis Sutarties pagrindu.

1.14. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vilniaus g. 25, Vilnius, interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt.

 

 

 1. Bendrosios nuostatos

2.1. Bendrovė Sutarties galiojimo metu Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis įsipareigoja teikti Paslaugas šias Paslaugas aktyvavusiam Klientui Bendrovės valdomose Plovyklose, taip pat užtikrinti, kad Paslaugos būtų teikiamos Partnerių Plovyklose, o Klientas įsigyja teisę įsigyti ir naudotis Paslaugomis šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sutinka su Sutarties sąlygomis.

2.2. Ši Sutartis yra taikoma visiems Klientams, turintiems Elektroninę paskyrą arba ją susikūrusiems Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir aktyvavusiems Paslaugą.

2.3. Už šios Sutarties laikymąsi yra atsakingas Klientas neatsižvelgiant į tai, ar Klientas pats pristato Transporto priemonę į Paslaugų teikimo vietą, ar Transporto priemonė yra patikėta kitam asmeniui. Klientas turi pareigą supažindinti savo darbuotojus ar kitus asmenis, kuriems patiki valdyti Transporto priemonę ir teisę naudotis Paslaugomis, su Sutarties nuostatomis ir prisiima visą atsakomybę už tokių asmenų elgesį ir jo pasekmes.

2.4. Tuo atveju, jeigu Klientui kyla bet kokių su Sutarties aiškinimu arba taikymu susijusių klausimų, Klientas gali susisiekti su Bendrovės atstovais šiais kontaktais: telefonu +370 700 66600, el. paštu info@svarosbroliai.lt.

 

 1. Sutarties sudarymo ir teisės naudotis Paslauga įgijimo tvarka

3.1. Kad galėtų naudotis Paslauga, Klientas privalo turėti Elektroninę paskyrą.

3.2. Jeigu Klientas jau turi Elektroninę paskyrą, nauja Elektroninė paskyra nėra kuriama. Jeigu Klientas Elektroninės paskyros neturi, Klientas ją privalo susikurti 3.4 punkte nustatyta tvarka.

3.3. Sutartis laikoma sudaryta Klientui elektroninio ryšio priemonėmis Bendrovės elektroninėje platformoje atidžiai perskaičius ir atsakingai susipažinus su Sutartimi, asmens duomenų apsaugą, privatumo politiką reglamentuojančiomis nuostatomis ir elgesio plovyklose taisyklėmis ir aktyvioje Elektroninėje paskyroje patvirtinus Sutarties sudarymą aktyvia el. žyma (varnele).

3.4. Elektroninės paskyros registracijos metu Klientas nurodo: vartotojas, t.y. fizinis asmuo, kuris siekia sudaryti ar sudarantis su Bendrove Sutartį su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais), nurodo savo vardą, pavardę, verslo klientas, t.y. klientas, kuris nėra vartotojas, - pavadinimą; elektroninio pašto adresą; telefono numerį; automobilio valstybinį numerį; susikuria slaptažodį bei suveda Mokėjimo kortelės duomenis (Mokėjimo kortelės numeris, Mokėjimo kortelės CVV, Mokėjimo kortelės galiojimo data). Klientas privalo būti Mokėjimo kortelės turėtojas. Suvedus Mokėjimo kortelės duomenis, Mokėjimo kortelė yra susiejama su Kliento Elektronine

3.5. Kliento elektroninio pašto adresas bei susikurtas slaptažodis naudojami prisijungimui prie Elektroninės paskyros.

3.6. Jei Klientas neįvedė arba neteisingai įvedė savo asmeninius duomenis, Kliento paskyros registracija laikoma negaliojančia. Klientas atsako už tikrovę atitinkančių duomenų pateikimą ir privalo atlyginti visus Bendrovės dėl to patirtus nuostolius.

3.7. Prisijungęs prie Elektroninės paskyros Klientas turi teisę įvesti vienos ar kelių transporto priemonių duomenis, pasirinkti plovimo programas.

3.8. Klientas turi teisę aktyvuoti Paslaugą pagal Sutartį kelioms Transporto priemonėms, jas pridėdamas (nurodydamas) Elektroninėje paskyroje. Kiekvienai Transporto priemonei sudaroma ir galioja atskira Sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo reikalingų duomenų įvedimo į Kliento Elektroninę paskyrą ir Paslaugos aktyvavimo momento.

3.9. Priklausomai nuo Kliento Elektroninėje paskyroje nurodytos pasirinktos programos, Klientui gali būti sudarytos sąlygos naudotis papildoma Plovyklų infrastruktūra (siurbliai salonui valyti, kilimėlių valymo mašina), kuria Klientas naudojasi savarankiškai (savitarna).

3.10. Klientas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie Elektroninės paskyros duomenis ir nedelsiant informuoti Bendrovę bendruoju informacijos telefonu, jeigu šie duomenys prarandami arba tampa žinomi tretiesiems asmenims.

3.11. Bendrovė, gavusi Kliento pranešimą apie prarastus arba tapusius žinomais tretiesiems asmenims Kliento prisijungimo prie Elektroninės paskyros duomenis, įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 8 (aštuonias) darbo valandas užblokuoti Kliento prisijungimą prie Elektroninės paskyros.

3.12. Klientas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas informuoti Bendrovę apie pasikeitusį pavadinimą, vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą arba telefono numerį.

3.13. Nuostolius, atsiradusius dėl Kliento nesąžiningų veiksmų, prisijungimo duomenų praradimo ar tretiesiems asmenims pasinaudojus Kliento prisijungimo duomenimis, privalo atlyginti Klientas. Bendrovė neatsako dėl Kliento patirtų nuostolių, kuriuos jis patyrė dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo Kliento prisijungimo duomenimis ne dėl Bendrovės kaltės.

3.14. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad, naudojantis kompiuterine, programine ar kitokia įranga, kuria atliekama Kliento registracija ir/arba jungiamasi prie Elektroninės paskyros, būtų laikomasi visų racionalių saugumo priemonių, įskaitant antivirusines programas, ir yra atsakingas už visas pasekmes, atsiradusias dėl nepakankamos Kliento kompiuterinių ar kitų sistemų apsaugos. Jeigu buvo pažeistas programinės įrangos ir duomenų, būtinų naudojantis Elektronine paskyra, saugumas, Bendrovė pagal Kliento prašymą išduoda naują slaptažodį.

 

 1. Paslaugos teikimo sąlygos

4.1. Klientams, aktyvavus Paslaugą naujai sukurtoje Elektroninėje paskyroje arba jau anksčiau sukurtoje Elektroninėje paskyroje, Paslauga pagal Sutartį gali būti pradėta teikti per 15 (penkiolika) minučių nuo Paslaugos aktyvavimo Elektroninėje paskyroje momento. Apie Elektroninės paskyros aktyvavimą ir/ar Paslaugos aktyvavimą Klientas informuojamas Elektroninėje paskyroje nurodytu el. pašto adresu arba trumpąja SMS žinute.

4.2. Aktyvavus Paslaugą Sutartis įsigalioja Transporto priemonei automatiškai, net ir tuo atveju, jeigu Klientas faktiškai nepradeda naudotis Paslaugomis.

4.3. Sutartis suteikia teisę Plovyklose naudotis ta plovimo programa, kuri Kliento buvo pasirinkta Elektroninėje paskyroje konkrečiai Transporto priemonei. Tokiu atveju, jei Klientas siekia pakeisti plovimo programą Transporto priemonei, Klientas savo Elektroninėje paskyroje konkrečiai Transporto priemonei pasirenka kitą norimą plovimo programą. Konkreti Kliento pageidaujama pagal Sutartį įsigyti plovimo programa turi būti pasirinkta ir patvirtinta Elektroninėje paskyroje prieš Klientui įsigyjant Paslaugą. Elektroninėje paskyroje naujai pasirinkta plovimo programa atitinkamai Transporto priemonei aktyvuojama ir pradeda galioti per 15 (penkiolika) minučių nuo plovimo programos atitinkamai Transporto priemonei įvedimo ir patvirtinimo Kliento Elektroninėje paskyroje momento.

4.4. Paslauga konkrečiai Transporto priemonei įsigyjama, kai Kliento pasirinktoje Plovykloje elektroniniu automatiniu valstybinių numerių skaitytuvu Transporto priemonė yra identifikuojama pagal automobilio priekyje esantį valstybinį numerį.

4.5. Sutartis galioja neterminuotai ir suteikia teisę Klientui Sutarties galiojimo metu Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis įsigyti Paslaugas neribotą skaičių kartų. Atsižvelgiant į tai, kad ši Sutartis yra tęstinio vykdymo ir vykdoma pagal atskirus Paslaugos užsakymus, Šalys supranta, kad Sutarties galiojimu Klientas neturi pareigos įsigyti tam tikro kiekio Paslaugų.

4.6. Sutartis galioja visose Plovyklose jų darbo laiku. Kiekvienos Plovyklos darbo laikas yra nurodomas Svetainėje. Informacija apie Plovyklų darbo laiką taip pat skelbiama ties įvažiavimu į kiekvieną iš Plovyklų. Bendrovė ir jos Partneriai turi teisę keisti bet kurios Plovyklos darbo laiką.

4.7. Plovyklos (ar bet kuri iš jų) gali būti laikinai uždarytos ir/ar jose gali būti laikinai neteikiamos Paslaugos dėl atliekamų eilinių patikrinimų, įrangos gedimų, incidentų likvidavimo ir kitų priežasčių. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl Plovyklos uždarymo (neteikiamos Paslaugos) ir nekompensuoja dėl to jokių Kliento galimų patirti nuostolių.

 

 1. Paslaugos kaina ir apmokėjimo už Paslaugą tvarka

5.1. Paslaugos kaina Paslaugos įsigijimo metu nurodoma Paslaugos teikimo vietoje. Skirtingose Paslaugų teikimo vietose kaina gali skirtis nuo nurodytų Svetainėje arba Elektroninėje paskyroje.

5.2. Paslaugos Transporto priemonei įsigijimo metu turi būti sumokama Paslaugos kaina Paslaugos mokestį nuskaitant nuo Mokėjimo kortelės arba Klientui atsiskaitant Plovyklos kasoje.

5.3. Klientas patvirtina, kad jis yra Mokėjimo kortelės turėtojas ir sudarydamas Sutartį sutinka su Sutarties sąlygomis ir Paslaugos kainos sumos nuskaitymu nuo Mokėjimo kortelės. Su Elektronine paskyra susietoje Mokėjimo kortelėje privalo būti pakankamas kiekis lėšų Kliento pageidaujamos Paslaugos įsigijimui, be to Mokėjimo kortelė turi leisti atlikti automatinius nuskaitymus nuo su Mokėjimo kortele susietos Kliento sąskaitos.

5.4. Jeigu dėl nuo Bendrovės nepriklausančių priežasčių nepavyksta nuskaityti pilnos Paslaugos kainos nuo Mokėjimo kortelės, Bendrovė po 3 (trijų) nesėkmingų bandymų nuskaityti reikalingą pinigų sumą turi teisę blokuoti Paslaugų teikimą Klientui, informuodama apie tai Klientą trumpąja SMS žinute arba Elektroninėje paskyroje nurodytu elektroninio pašto adresu. .

5.5. Už Paslaugas Klientas gali atsiskaityti Bendrovės dovanų kortele pagal šios kortelės naudojimo sąlygas ir tvarką.

5.6. Elektroninėje paskyroje Klientas gali nurodyti rekvizitus, kuriais pageidauja gauti sąskaitąKlientas, gavęs sąskaitą, privalo per 5 (penkias) darbo dienas patikrinti, ar sąskaitoje nurodyti duomenys yra teisingi, bei el. paštu informuoti apie pastebėtus neatitikimus. Bet kokio pobūdžio pretenzijas, susijusias su sąskaitoje nurodyta informacija, Klientas privalo pateikti per 5 (penkias) darbo dienas, skaičiuojant nuo sąskaitos gavimo dienos. Klientui nepateikus pretenzijų per aukščiau nurodytą terminą, laikoma, kad Klientas su pateikta sąskaita sutinka.

5.7. Jeigu Klientas nori perrašyti/pakoreguoti jam išrašytą sąskaitą ne dėl Bendrovės kaltės (pvz. Klientas nurodė neteisingus rekvizitus arba fizinio asmens sąskaita perrašoma juridinio asmens vardu), už sąskaitos perrašymą/pakoregavimą, Bendrovė gali skaičiuoti papildomą mokestį.

5.8. Jei Klientas iki nurodyto termino pabaigos negavo sąskaitos elektroniniu paštu, Klientas įsipareigoja kreiptis į Bendrovę dėl sąskaitos gavimo. Klientas visada gali atsisiųsti ir patikrinti visas išrašytas sąskaitas, prisijungęs prie savo Elektroninės paskyros.

5.9. Tuo atveju, jei Klientas laiku neatsiskaito su Bendrove, Bendrovė turi teisę nutraukti Paslaugų teikimą Klientui ir įgalioti skolų išieškojimo bendrovę atlikti išieškojimo veiksmus arba perduoti savo reikalavimo teisę skolų išieškojimo bendrovei.

5.10. Jeigu Sutartyje nenumatyti kitokie terminai, netesybas (baudas ir delspinigius) bei nuostolius, kompensacijas ir kitas mokėtinas sumas Klientas įsipareigoja sumokėti Bendrovei ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo pareikalavimo.

5.11. Už kiekvieną pradelstą atsiskaitymo dieną Klientas įsipareigoja mokėti Bendrovei 0,05 (penkias šimtąsias) % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

5.12. Sutartyje numatytos netesybos laikomos minimaliais Šalių neįrodinėtinais nuostoliais. Netesybų (baudų ar delspinigių) mokėjimas neatleidžia Kliento nuo pareigos atlyginti visus kitus Bendrovės nuostolius, kurių nepadengia nurodyta bauda. Bet kokiu atveju, Sutartyje numatytų baudų taikymas neatleidžia Kliento nuo pareigos įvykdyti numatytas prievoles.

 

 1. Sutarties nutraukimas

6.1. Bendrovė turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą ir be išankstinio įspėjimo nutraukti Sutartį šiais atvejais:

6.1.1. Sutarties 5.4 punkte nustatytu atveju;

6.1.2. pažeidus Sutarties 9.1 punkte nustatytus draudimus ar Klientui pažeidus Sutarties nuostatas taip, kad toks pažeidimas atitinka teisės aktuose apibrėžtas esminio sutarties pažeidimo sąlygas ir nulemia neigiamų pasekmių (žalos) Bendrovei atsiradimą;

6.1.3. Klientas vengia atlyginti Bendrovei, jos Partneriams ir/ar kitiems Bendrovės klientams padarytą žalą;

6.1.4. Klientas nesilaiko šioje Sutartyje nustatytų taisyklių ir tai nulemia žalos Bendrovei, jos Partneriams ar kitiems Bendrovės klientams atsiradimą;

6.1.5. Klientas kitaip pažeidžia Sutartį ir neištaiso šio pažeidimo per 5 (penkias) dienas nuo Bendrovės pranešimo dienos.

6.2. Šalys susitaria, kad Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai savo nuožiūra laikinai nuo 1 (vienos) iki 3 (trijų) darbo dienų apriboti Paslaugų pagal Sutartį teikimą, o neišnykus tokio apribojimo priežastims ar joms kartojantis – nutraukti Sutartį, įspėjant Klientą apie Sutarties nutraukimą prieš 1 (vieną) darbo dieną, jeigu:

6.2.1. Klientas ar Kliento nurodytos Transporto priemonės valdytojas grasina ar bando pakenkti Bendrovės, jos Partnerių ar Plovyklos darbo stabilumui, saugumui, trukdyti Paslaugomis naudotis kitiems Plovyklos klientams, daryti kitokį neigiamą poveikį Bendrovei, jos verslui, jos Partneriams ir (ar) jos klientams, ar turi kitų nesąžiningų ketinimų;

6.2.2. Bendrovė savo išimtine nuožiūra mano tai esant pagrįstai reikalinga siekiant užtikrinti Bendrovės, jos Partnerių Kliento ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus.

6.3. Klientas bet kuriuo metu turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį vienos ar kelių Transporto priemonių atžvilgiu, savo Elektroninėje paskyroje panaikindamas atitinkamos Transporto priemonės duomenveikis. Sutartis atitinkamos Transporto priemonės atžvilgiu laikoma nutraukta praėjus 15 (penkiolikai) minučių po atitinkamos Transporto priemonės pašalinimo iš Kliento Elektroninės paskyros momento. Pašalinus visas Transporto priemones iš Kliento Elektroninės paskyros laikoma, kad Klientas nutraukė Sutartį, išsaugodamas Elektroninę paskyrą.

6.4. Klientas bet kuriuo metu turi teisę panaikinti Elektroninę paskyrą, pateikdamas prašymą elektroniniu paštu info@svarosbroliai.lt. Apie panaikintą paskyrą klientas bus informuotas elektroniniu laišku.. Naują Elektroninę paskyrą Klientas vėl galės susikurti Sutartyje nustatyta tvarka.

 

 1. Bendrosios klientų elgesio plovyklose taisyklės

7.1. Paslauga Transporto priemonei yra įsigyjama ir pradedama teikti po to, kai elektroniniu automatiniu valstybinių numerių skaitytuvu Plovykloje Transporto priemonė yra identifikuojama pagal automobilio priekyje esantį valstybinį numerį.

7.2. Paslaugos nėra teikiamos Klientui, Paslaugoms teikti pristačiusiam Transporto priemonę, kurios valstybinis numeris negali būti nuskaitomas ar Transporto priemonė yra be valstybinio numerio.

7.3. Plovyklose ir jų teritorijoje Klientas privalo:

7.3.1. atsakingai ir rūpestingai naudotis Plovyklų teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad naudodamasis Paslaugomis nepadarytų žalos Plovyklų, savo, kitų Bendrovės klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui;

7.3.2. Paslaugomis naudotis sąžiningai, ekonomiškai, nepiktnaudžiaujant turimomis teisėmis;

7.3.3. griežtai laikytis viešai matomų saugaus Transporto priemonės valdymo Plovyklose taisyklių, išdėstytų Plovyklos teritorijoje išdėstytuose informaciniuose stenduose (šviesdėžėse), o esant bet kokių neaiškumų dėl minėtų taisyklių – nesinaudoti Plovyklų Paslaugomis ir inventoriumi ir kreiptis į atsakingus Plovyklų darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;

7.3.4. jeigu dėl netinkamo saugaus Transporto priemonės valdymo Plovyklose taisyklių laikymosi yra padaroma žala kitų asmenų turtui (pvz. uždelsus išvažiuoti iš Plovyklos ir konvejerio traukiamam kito Plovyklos kliento automobiliui atsitrenkus į Kliento automobilį), užfiksuoti atitinkamą autoįvykį teisės aktuose nustatyta tvarka bei atlyginti Plovyklos ir jos klientų patirtą žalą;

7.3.5. naudotis Plovyklų įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ir inventorių informuoti Plovyklos atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos kilus bet kokių abejonių dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;

7.3.6. netrukdyti kitiems Plovyklų klientams naudotis Plovyklų Paslaugomis. Klientai, pastebėję kito Plovyklos kliento netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis Paslaugomis kitiems arba gali sukelti grėsti kitų Klientų turto saugumui, turi pranešti apie tai Plovyklos atsakingam darbuotojui;

7.3.7. atlyginti Bendrovei ir jos Partneriams materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus, Bendrovės ar jos Partnerių padengtą kitų Plovyklos klientų patirtą žalą ar pan.), patirtą dėl Kliento kaltės ir/ar dėl Kliento netinkamo šių taisyklių laikymosi. Klientas privalo atlyginti Plovyklai padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo atitinkamus nuostolius pagrindžiančių dokumentų pateikimo už žalos padarymą atsakingam Klientui dienos, išskyrus atvejus, jeigu Bendrovės sutikimu Klientui buvo nustatytas ilgesnis žalos atlyginimo terminas;

7.3.8. laikytis kitų šios Sutarties nuostatų.

7.4. Bendrovė neatsako už Transporto priemonių sugadinimą ar pažeidimą Paslaugų teikimo metu, jeigu Transporto priemonė yra sugadinama ar pažeidžiama dėl šioje Sutartyje nurodytų reikalavimų nesilaikymo, t. y. jei:

7.4.1. Paslaugoms teikti pateikiama Transporto priemonė neatitinka Plovyklose viešai nurodytų reikalavimų bei įspėjimų;

7.4.2. Transporto priemonės kėbulas ar sandarinimo detalės yra mechaniškai pažeistos ir/ar techniškai netvarkingos, remontuotos / įrengtos neautorizuoto serviso ir / arba ne pagal gamintojo keliamus reikalavimus ir rekomendacijas; arba su nepatvariu ar pilnai neišdžiūvusiu kėbulo dažų ar lako sluoksniu;

7.4.3. Transporto priemonė buvo dažoma neprofesionalių paslaugos teikėjų, naudojant nesertifikuotą dažymo įrangą ar medžiagas ir pan.

7.5. Pagrįstai manydamas, jog Plovyklos įranga ar inventorius padarė žalos Kliento turtui, apie tai Klientas privalo nedelsdamas informuoti Plovyklos personalą bei užpildyti Plovykloje esančią pretenzijos formą.

7.6. Esant Kliento nusiskundimų dėl suteiktų Paslaugų kokybės ir Bendrovei sprendžiant atitinkamą Kliento pretenziją, Klientas privalo suteikti visą Bendrovės prašomą informaciją, susijusią su neoriginalių Transporto priemonės apdailos detalių pritvirtinimu, buvusiais Transporto priemonės kėbulo pažeidimais ir/ar remontu, negamykliniu Transporto priemonėms perdažymu.

7.7. Plovyklos neteikia daiktų saugojimo paslaugų, tik sudaro Klientams galimybę laikinai padėti jiems priklausančius daiktus ar Transporto priemonių aksesuarus (pvz. kilimėlius) nustatytose vietose ir tik naudojimosi Paslaugomis metu. Klientams palikus jiems priklausantį turtą Plovyklose po Plovimo paslaugų suteikimo, Bendrovė turi teisę praėjus 5 (penkioms) dienoms po tokio turto radimo, disponuoti tokiu turtu kaip savo (išmesti, utilizuoti, kt.). Klientas patvirtina, jog jam yra suprantama, kad Bendrovė šio Sutarties punkto įgyvendinimo tikslais neturi pareigos peržiūrėti Plovyklos vaizdo kamerų įrašų ar imtis papildomų veiksmų siekiant identifikuoti Plovykloje palikto turto savininką.

7.8. Klientams rekomenduojama imtis papildomų protingų turto apsaugojimo priemonių Transporto priemonės salono siurbimo metu (vengti palikti praviras visas Transporto priemonės dureles), o taip pat nepalikti atrakintos Transporto priemonės su jame esančiu vertingu turtu tuo metu, kai Klientas atskirame Plovyklos pastate naudojasi kilimėlių valymo paslauga.

7.9. Klientas privalo Paslaugoms teikti pristatyti tik tą Transporto priemonę, kurios valstybinis numeris yra užregistruotas Kliento Elektroninėje paskyroje, o taip pat sudaryti visas reikiamas sąlygas Transporto priemonės valstybinio numerio nuskaitymui.

7.10. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Plovykloje teikiamomis Transporto priemonės salono siurbimo ir kilimėlių valymo įranga Klientas naudosis savarankiškai, prieš tai susipažinęs su šalia atitinkamos įrangos nurodytomis naudojimosi įranga taisyklėmis. Klientas užtikrina, kad Klientas ir su juo susiję asmenys Plovyklos įranga naudosis kaip atidūs ir rūpestingi savininkai, naudos įrangą tik pagal tiesioginę jos paskirtį ir prisiima visą riziką bei atsakomybę už naudojimosi tokia įranga sukeltas / patirtas pasekmes.

 

 1. Specialiosios elgesio Plovyklose taisyklės

8.1. Prieš įvažiuodamas į Plovyklą, Klientas privalo įsitikinti, kad:

8.1.1. uždaryti visi Transporto priemonės langai, stoglangiai, variklio ir bagažo skyriai;

8.1.2. valytuvai palikti pradinėje padėtyje (išjungtas automatinis veikimas);

8.1.3. nuo Transporto priemonės nuimtos visos negamyklinės detalės;

8.1.4. nuleistos arba nuimtos antenos;

8.1.5. gerai pritvirtinti valstybiniai numeriai;

8.1.6. užlenkite visureigių, minivenų ir mikroautobusų veidrodėlius.

8.2. Įvažiavus į Plovyklą Klientas privalo:

8.2.1. sekti Plovyklos operatoriaus nurodymus;

8.2.2. automobilio priekiniu ratu lėtai užvažiuoti ant konvejerio;

8.2.3. įjungti laisvą pavarą (automatinėse pavarų dėžėse žymima „N“); jei įjungta, išjungti „Auto hold“ ir automatinio rankinio stabdžio funkcijas;

8.2.4. Transporto priemonės variklį palikti užvestą viso plovimo metu;

8.2.5. lėtai, tačiau nedelsiant išvažiuoti iš Plovyklos vos tik užsidegus žalios spalvos šviesoforo signalui, kuris žymi baigtą plovimą.

8.3. Plovimo metu griežtai draudžiama:

8.3.1. važiuoti konvejeriu;

8.3.2. spausti akceleratoriaus ir (ar) stabdžių pedalus;

8.3.3. sukioti vairą;

8.3.4. įjungti valytuvus;

8.3.5. atidarinėti duris, langus stoglangį, bagažinę ar variklio skyrių;

8.3.6. lipti iš automobilio;

8.3.7. neišvažiuoti (blokuoti išvažiavimą) iš Plovyklos pasibaigus plovimo programai (užsidegus žalios spalvos šviesoforo signalui).

8.4. Kiti specialūs nurodymai ir įpareigojimai:

8.4.1. prieš plaudamas automobilį ar patikėdamas jį kitam valdytojui, Klientas privalo įvertinti Transporto priemonės gamintojo/pardavėjo plovimo rekomendacijas;

8.4.2. Plovyklos įranga skirta automobiliams, kurių aukštis neviršija 2 m 20 cm;

8.4.3. Plovyklos paslaugos skirtos tik techniškai tvarkingiems automobiliams be kėbulo pažeidimų;

8.4.4. Plovykla ir teritorija yra stebima vaizdo kameromis;

8.4.5. Bendrovė ir jos Partneriai neatsako už žalą, Kliento patirtą dėl to, jog Paslaugos buvo teikiamos Transporto priemonei su negamyklinėmis apdailos detalėmis, papildomais aksesuarais, kurie nenumatyti bazinėje įrangoje ar esant nekokybiškam remontui, perdažytu kėbulu ir jo dalimis;

8.4.6. plovimo programa gali nenuplauti pridžiūvusių vabzdžių liekanų ar kelio apnašų (bitumo, dervos, asfalto, kt.). Rekomenduojame bent kartą per mėnesį atlikti rankinį automobilio plovimą;

8.4.7. užkirtus kelią konvejerio pabaigoje, Klientas atsako už patirtus nuostolius susidūrus automobiliams.

 

 1. Atsakomybė

9.1. Bendrovei nustačius valstybinio numerio sukeitimo atvejį (t.y. Elektroninėje paskyroje nurodytą valstybinį numerį Sutarties vykdymo metu panaudojus ant kitos transporto priemonės nei yra įregistruota viešajame registre), Paslaugos tokiam Klientui nėra teikiamos, o Bendrovė visais atvejais apie numerio sukeitimą informuoja teisėsaugos institucijas.

9.2. Bendrovė ir jos Partneriai neatsako už Transporto priemonių ar Transporto priemonėse esančio turto sugadinimą, pažeidimą ir (ar) sunaikinimą Paslaugų teikimo metu, jeigu Transporto priemonės ar Transporto priemonėse esantis turtas sugadintas, pažeistas ir (ar) sunaikintas dėl Paslaugų teikimui naudojamų įrengimų, vandens ar cheminių medžiagų poveikio, jeigu Klientas nesilaiko šioje Sutartyje nustatytų įpareigojimų bei įspėjimų, taip pat tais atvejais, jei tokia žala Klientui (Kliento turtui) kilo dėl paties Kliento atliktų veiksmų. Kitu atveju, t. y. Transporto priemonei ar joje esančiam turtui esant apgadintam dėl Bendrovės ar jos Partnerių kaltės, Bendrovė ar jos Partneriai atlygina Kliento patirtą žalą (tik tiesioginius nuostolius) dėl jo turto sunaikinimo ar sugadinimo Paslaugų teikimo metu. Kilus ginčui dėl Paslaugų kokybės, Šalys turi teisę pasitelkti specialistus (ekspertus) Paslaugų kokybei patikrinti.

 

 1. Informacija ir korespondencija

10.1. Šalys susitaria, kad visa su Sutarties galiojimu, vykdymu, pakeitimu ar nutraukimu susijusia informacija Šalys keičiasi naudodamos Sutartyje ir Elektroninėje paskyroje nurodytus rekvizitus.

10.2. Bendrovė visus pranešimus, siunčiamus Klientui pagal Sutartį, siunčia savo nuožiūra vienu iš pasirinktų būdu: el. paštu, trumpąja SMS žinute arba patalpindama pranešimą Kliento Elektroninėje paskyroje. Bendrovės Klientui Elektroninėje paskyroje nurodytu el. pašto adresu, trumpąja SMS žinute pateikta arba pranešimą Kliento Elektroninėje paskyroje patalpina informacija yra laikoma įteikta tinkamai ir gauta tą pačią dieną, kai atitinkamas pranešimas yra išsiunčiamas/patalpinamas.

10.3. Klientui tenka su informacijos apie rekvizitų pasikeitimą nepranešimu Bendrovei susijusi rizika.

10.4. Skundus ir pranešimus, susijusius su Sutarties galiojimu ir/ar vykdymu Klientas gali pateikti Bendrovei el. paštu info@svarosbroliai.lt.

 

 1. Sutarties galiojimas, pakeitimas ir nutraukimas

11.1. Sutartis įsigalioja nuo Sutarties 3.2 ir 3.3 punktuose nurodyto momento ir galioja neterminuotai.

11.2. Sutartis galioja iki jos sustabdymo ar nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

11.3. Šalys aiškiai susitaria, kad Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti šios Sutarties nuostatas ir sąlygas, informuodama apie tai Klientus Svetainėje, jeigu tokie pakeitimai nesukuria papildomų prievolių Klientui ar kitaip neapsunkina jo padėties Bendrovės atžvilgiu. Jeigu Sutarties pakeitimai sukuria papildomas prievoles Klientui, apie tokius pakeitimus Bendrovė privalo informuoti Klientą savo nuožiūra vienu iš būdų: el. paštu, trumpąją SMS žinute arba patalpindama pranešimą Kliento Elektroninėje paskyroje prieš 30 (trisdešimt) dienų iki planuojamų pakeitimų įgyvendinimo, o Klientas per šį laikotarpį turi teisę nutraukti Sutartį.

11.4. Šalys aiškiai susitaria, kad Bendrovė neturi pareigos sudaryti sutartį su kiekvienu to pageidaujančiu Klientu. Įgyvendindama sutarčių laisvės principą, Bendrovė pasilieka teisę atsisakyti teikti Paslaugas (neaktyvuojant Elektroninės paskyros, nesudarant naujos Sutarties, užblokuojant Elektroninę paskyrą ar pan.) su bet kuriuo subjektu, nenurodydama tokio savo sprendimo priežasčių.

 

 1. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

12.1. Sutarčiai taikoma ir Sutartis aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12.2. Bet kokie iš Sutarties kylantys ginčai, nesutarimai ar prieštaravimai sprendžiami derybų būdu. Šalims per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nesusitarus, bet kuri iš Šalių turi teisę kreiptis į Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektą, kad išspręstų Šalių ginčą, o bet kuriai iš Šalių nesutikus su Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjekto sprendimu, ginčai sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

 1. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šalys susitaria, kad Bendrovė turi teisę vienašališkai perleisti visas iš šios Sutarties kylančias teises ir pareigas trečiajam asmeniui, informuodamas apie tai Klientą savo nuožiūra vienu iš pasirinktų būdu: el. paštu, trumpąja SMS žinute arba patalpindama pranešimą Kliento Elektroninėje paskyroje.

13.2. Kliento teisių ir pareigų perleidimas pagal šią Sutartį yra negalimas, tačiau Sutartis leidžia Klientui koreguoti Elektroninės paskyros duomenis Sutartyje nustatyta tvarka.

13.3. Jeigu šios Sutarties dalis ar nuostata būtų pripažintos negaliojančiomis, likusios šios Sutarties dalys ir nuostatos išliks galiojančios.

13.4. Šios Sutarties priedais ir jos neatskiriamomis dalimis laikoma:

13.4.1. elgesio plovyklose taisyklės;

13.4.2.Asmens duomenų tvarkymo UAB „Švaros broliai“ taisyklės .

13.4.3. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo UAB „Švaros broliai“ taisyklės;

13.4.4. Vaizdo duomenų tvarkymo UAB „Švaros broliai“ taisyklės;

13.4.5. Interneto svetainės privatumo politika.

Klientas šia Sutartimi pareiškia, kad sutinka ir jam žinoma, jog visi šio punkto 13.4.1 – 13.4.5 papunkčiuose išvardinti Sutarties priedai yra paskelbti Svetainėje. Klientas pareiškia, kad sutinka ir neprieštarauja, jog Bendrovė turi teisę savo nuožiūra keisti sąlygas, aprašytas ir išdėstytas prieduose. Klientas, patvirtindamas savo susipažinimą su šia Sutartimi ir jos priedais, sutinka jų laikytis bei prisiimą atsakomybę už juose nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.

13.5. Klientas patvirtina, kad jam yra žinoma, kad Paslaugų teikimas Plovyklose yra filmuojamas ir vaizdo įrašas, su jame galimai identifikuotu Kliento ir jo Transporto priemonės atvaizdu Bendrovės ar jos Partnerių yra saugomas Bendrovės ar jos Partnerių duomenų bazėje 30 (trisdešimt) dienų.